O kwestię ujemnych punktów zapytali posłowie, wskazując, że zgodnie z art. 44b ust. 5 ustawy o systemie oświaty (u.s.o.) ocenianie ma na celu m.in. informowanie osoby uczącej się o osiąganych postępach czy motywowaniu osoby uczącej się do dalszej pracy, co jest problematyczne w przypadku stosowania tzw. ujemnych punktów. - Wiele osób uczących się zgłasza problem w zakresie szczegółowego rozumienia dowolnego ustalania zasad oceniania form sprawdzania wiedzy i umiejętności osób uczących się oraz sposobów określania sprawdzania wiedzy i umiejętności osób uczących się. Często podnoszony jest wątek przyznawania ujemnych punktów za wskazanie błędnej odpowiedzi w formach sprawdzania wiedzy i umiejętności, np. poprzez zaznaczenie błędnej odpowiedzi w testach jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru lub poprzez wskazanie błędnej odpowiedzi w pytaniach wymagających dłuższej odpowiedzi - wskazano w interpelacji.

Nauczyciel nie może ocenić pracy domowej zadanej przed świętami>>

Zakaz zadawania prac domowych w szkole podstawowej>>

Stopnie konieczne tylko na koniec roku - z reszty szkoła może zrezygnować>>

 


MEN: To sprawa szkoły

Resort większego problemu nie dostrzega - wskazuje, że ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. -  Szkoła autonomicznie ustala i wpisuje do swojego statutu szczegółowe warunki i sposób oceniania. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie określa szczegółowo warunków, jakie musi zachować szkoła ustalając oceny bieżące, obowiązujące w danej szkole podczas oceniania np. sprawdzianów - wyjaśnia MEN.

 

Zmiana regulaminu w trakcie roku tylko wyjątkowo

Oczywiście regulamin można zmienić - jak wskazuje MEN w odpowiedzi - organy społeczne działające w szkole, takie jak rada rodziców i samorząd uczniowski, mogą wnioskować o zmianę zapisów statutowych dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego. Niemniej w rzeczywistości rodzice uczniów mają znikomy wpływ na postanowienia statutu w tym zakresie - przepisy nie przewidują opiniowania ani wyrażania zgody na zmiany przez rodziców w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania - za treść szczegółowych warunków i sposób oceniania wewnątrzszkolnego odpowiada rada pedagogiczna. Rada przygotowuje projekt zmian w statucie i w sytuacji, gdy nie funkcjonuje rada szkoły, podejmuje uchwałę o ich wprowadzeniu.

 

W dodatku takich zmian - nawet, jeżeli się je przeforsuje - na ogół szkoła nie wdroży od razu, chyba że postanowienia statutu są sprzeczne z aktami wyższego rzędu. - Przepisy prawa oświatowego określają, kto i w jaki sposób dokonuje zmian w statucie, ale nie określają terminu wprowadzania tych zmian - wskazuje Bogusława Wojtczak, specjalistka od prawa oświatowego. - Jednak z reguły zmiany w wewnątrzszkolnym ocenianiu wprowadza się w taki sposób, aby obowiązywały one od nowego roku szkolnego, czyli aby uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli jasno określony sposób oceniania wewnątrzszkolnego przez cały rok szkolny - dodaje.

Ma to związek z treścią art. 44b ust. 8 u.s.o., według którego nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

- Wprowadzanie w trakcie roku szkolnego zmian w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania określonego w statucie uniemożliwiłoby w pewien sposób wywiązanie się nauczycieli z terminu podania uczniom informacji wskazanych w tych przepisach. Jednak w mojej ocenie, jeśli szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określone w statucie szkoły są niezgodne z przepisami prawa, to wszelkie zmiany w tym zakresie należy wprowadzić niezwłocznie, czyli także w trakcie roku szkolnego, np. w listopadzie - podkreśla Bogusława Wojtczak.