Czy szkoła może zrezygnować z ocen w formie stopni? Utarło się przekonanie, że od 4. klasy podstawówki jest to jedyna forma oceniania osiągnięć uczniów. Tymczasem szkoła ma dużą swobodę w samodzielnym uregulowaniu tej materii, może uznać, że potrzebom uczniów lepiej odpowiadają oceny opisowe - samo prawo przewiduje tu jeden wyjątek, ocena klasyfikacyjna ma mieć tradycyjną formę.

Sprawdź w LEX: Czy w trakcie roku szkolnego można dokonać zmian w statucie szkoły w kwestii oceniania konkretnie oceniania zachowania? >>>

 

Ocena ma pomóc uczniowi w rozwoju

Zasady oceniania uczniów reguluje art. 44b ustawy - System oświaty. W ust. 5 przesądza, że ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Nowość

Czytaj: Spektrum autyzmu a ocena z zachowania - Prawo.pl>>

Szkoła ma prawo wyjść z założenia, że cele te lepiej osiągnie przy pomocy ocen opisowych, a nie tradycyjnych stopni, wystarczy, że doprecyzuje to w statucie i poinformuje uczniów o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

Sprawdź w LEX: Czy ocena klasyfikacyjna roczna lub śródroczna może być wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej lub średniej ważonej ocen bieżących? >>>

- Podstawową funkcją jest funkcja informacyjna - wyjaśnia Agata Piszko, autorka komentarza do prawa oświatowego. - Ocenianie wewnątrzszkolne ma dostarczyć uczniowi oraz jego rodzicom informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu i postępach w nauce. Ocenienie wewnątrzszkolne ma ukazać trudności w nauce i zachowaniu ucznia i objąć tę sferę pomocą. Ocenianie pełni również rolę motywującą ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu - tłumaczy.

WZORY dokumentów w LEX:

 

Skala w rozporządzeniu

Rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych w par. 7 począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

 1. stopień celujący - 6;
 2. stopień bardzo dobry - 5;
 3. stopień dobry - 4;
 4. stopień dostateczny - 3;
 5. stopień dopuszczający - 2;
 6. stopień niedostateczny - 1.

 

Pozostałe oceny mogą mieć formę opisową, a muszą, gdy chodzi o ocenianie uczniów z niepełnosprawnością. Klasyfikacja roczna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (w formie opisowej). Podczas tego podsumowania bierze się pod uwagę wszystkie ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Czytaj w LEX: Finansowanie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych >

Sprawdź też:

->  Czy szkoła ma obowiązek klasyfikowania i promowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, który ukończył 18 lat i nie uczęszcza na zajęcia od marca? >

->  Czy przy obowiązującym obecnie prawie w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, można stosować ocenę ważoną przy ocenianiu uczniów? >

->  Czy uczeń objęty nauczaniem indywidualnym powinien otrzymać ocenę z zachowania? >