Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw. Celem regulacji jest dodanie przedmiotu historia tańca do katalogu przedmiotów do wyboru przez ucznia, realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących i technikach, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie stacjonarnej oraz w liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej.

 

Zmiany w załącznikach do rozporządzenia

W związku z powyższym dokonano zmian w załącznikach nr 4, 5, 15 i 16 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639, z późn. zm.), uwzględniając przedmiot historia tańca w katalogu przedmiotów do wyboru ucznia, realizowanych w zakresie rozszerzonym w ww. szkołach.

 


 

Historia tańca będzie realizowana w wymiarze:

  •  po 8 godzin tygodniowo w liceach ogólnokształcących i technikach (zmiany w załącznikach nr 4 i 5),
  • 6 godzin tygodniowo w liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie stacjonarnej (zmiany w załączniku nr 15),
  • 108 godzin w liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej (zmiany w załączniku nr 16).

Realizacja przedmiotu historia tańca będzie mogła rozpocząć się w klasie I, II lub III liceum ogólnokształcącego lub technikum, analogicznie, jak w przypadku m.in. historii muzyki i historii sztuki.

Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie w ww. szkołach począwszy od roku szkolnego 2023/2024. Od roku szkolnego 2023/2024 wejdą również w życie zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, polegające na dodaniu przedmiotu historia tańca (zmiany w tym zakresie przygotowywane są jednocześnie).