Ujednolicono pensum nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współ­organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W dotychczasowej praktyce, z uwagi na brak rozwiązań na poziomie ustawowym, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć tych nauczycieli ustalany był przez dyrektorów szkół na podstawie pensum nauczyciela szkoły w wymiarze 18 godzin. Jednocześnie niektóre organy prowadzące normowały ten wymiar w swoich uchwałach, co spotkało się z aprobatą orzecznictwa sądowoadministracyjnego (czego wyrazem był w szczególności wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.10.2013 r., I OSK 1300/13).

Ponieważ funkcjonujące rozwiązania powodowały zróżnicowanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez różne jednostki samorządu terytorialnego, w art. 42 ust. 3 KN dodany został pkt 12, precyzujący tę kwestię. Od 1 września pensum nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej wynosić będzie 20 godzin.

Konsekwencją wprowadzenia rozwiązań na szczeblu ustawowym jest utrata mocy obowiązującej dotychczasowych ewentualnych zapisów w uchwałach podejmowanych przez organy prowadzące, które nie będą już miały możliwości określania pensum nauczyciela wspomagającego – od września podlega ono reglamentacji ustawowej i powinno zostać ustalone na poziomie 20 godzin tygodniowo.