W ubiegłym roku maturzyści zgłaszali trudności z rekrutacją na studia na uczelniach w Danii i w Szwecji. Rzecznik Praw Obywatelskich spodziewa się skarg także w tym roku, bo ogłoszenie wyników matur i wydanie świadectw w Polsce zaplanowano na 9 lipca. Natomiast zgłoszenia na studia w Danii przyjmowane są do 5 lipca. 

RPO wystąpił w tej sprawie do MEN. Minister Barbara Nowacka informuje, że nie ma możliwości skrócenia terminu przekazania zdającym wyników egzaminu maturalnego. Jest zaś możliwość wystawienia osobom, które planują studia wyższe np. w Danii czy Szwecji, zaświadczenia, że przystąpiły do egzaminu maturalnego w 2024 r., a wyniki egzaminu będą znane 9 lipca. Uczelnie duńskie czy szwedzkie, którym zależy na rekrutacji kandydatów, nie powinny czynić problemów z przesunięciem terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych - pisze minister.

Marcin Smolik, Dyrektor CKE zapewnia z kolei, że wszystkim zdającym, którzy wystąpią do OKE z udokumentowanym wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia, dokument zostanie przekazany w języku polskim oraz w tłumaczeniu na język angielski.

 

Terminu nie da się przesunąć

Jak informuje MEN, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, terminy ogłaszania wyników m.in. egzaminu maturalnego są zamieszczone w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny

W komunikacie na rok 2024, opublikowanym na stronie internetowej BIP CKE 17 sierpnia 2023 r., termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego został określony na 9 lipca 2024 r. Termin ten jest zbliżony do terminów określonych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego na przestrzeni dekady poprzedzającej rok 2024 r. (jest to ostatni tydzień czerwca lub pierwszy tydzień lipca).

Minister Nowacka szczegółowo opisała w odpowiedzi na pismo RPO, jak wygląda procedura sprawdzania prac. Podkreśliła, że zakres zadań do wykonania w bardzo krótkim czasie jest zatem ogromny. Przeprowadzenie wszystkich opisanych powyżej działań w czasie, w którym są one obecnie przeprowadzane, wymaga ogromu pracy pracowników CKE i OKE. Konieczne jest przyjęcie optymalnego harmonogramu przeprowadzania egzaminu, zapewniającego najwyższą możliwą jakość sprawdzania i oceniania egzaminu w rozsądnym przedziale czasu, dającym możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do uczelni w okresie zbliżonym do obowiązującego w latach ubiegłych. Wymuszenie skrócenia terminu przekazywania zdającym wyników de facto o kilka dni, naprawdę nie wpłynęłoby w istotny sposób na obniżenie „wielotygodniowego stresu i niepewności”, a wiązałoby się z koniecznością poświęcenia jakości wykonywanych działań na rzecz „przyspieszenia” dla samego przyspieszenia - wyjaśniła. 

Minister zaznaczyła również, że w obecnym roku szkolnym, przy dwóch różnych formułach egzaminu maturalnego, nie było możliwe wyznaczenie terminu wcześniej niż właśnie na 9 lipca.

Barbara Nowacka wskazała też, że dostosowywanie zasad organizacji egzaminów w Polsce do wszystkich systemów zagranicznych, zwłaszcza, że mówimy bardziej o poszczególnych uczelniach w różnych krajach, nie jest możliwe zarówno z punktu widzenia logistyki egzaminacyjnej, jak i przepisów prawa. Tylko w Europie (nie wliczając Polski) jest około 2300 uniwersytetów . Nie ma możliwości dostosowania harmonogramu państwowego egzaminu do wewnętrznego terminarza rekrutacyjnego każdej z tych jednostek. Biorąc pod uwagę fakt, że w maju i czerwcu w polskich szkołach przeprowadzanych jest ogółem około 4 500 000 egzaminów (ósmoklasisty, maturalnego, zawodowego), jako niemożliwe do spełnienia należy przyjąć oczekiwanie, że państwowy system egzaminacyjny musiałby każdego roku dostosowywać się do wewnętrznych regulacji każdego uniwersytetu zagranicznego.

Maturzystom, którzy planują aplikować na studia wyższe np. w Danii czy Szwecji, pozostaje więc wystąpienie do CKE o zaświadczenia, że przystąpiły do egzaminu maturalnego w 2024 r., a wyniki tego egzaminu będą znane 9 lipca br.

Czytaj też: Matury 2024 - zasady i terminy >

 

Dyrektor CKE napisał do ambasadorów Danii i Szwecji

Jak informuje MEN, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tuż po sesji poprawkowej w 2023 r. wystosował pisma do ambasadorów Danii i Szwecji (np. do Pana Andreasa von Beckeratha Desygnowanego Ambasadora Szwecji w Polsce – 25 sierpnia 2023 r. /WAG.070.1.7.2023.MS/), zwracając uwagę na nierówność w traktowaniu przez uczelnie tych państw polskich maturzystów ubiegających się o przyjęcie na studia.

Zwrócono się m.in. do Ambasadora Szwecji z prośbą o przekazanie przedstawicielowi Ministerstwa Edukacji i Badań w Szwecji (Utbildningsdepartementet) lub innym stosownym uprawnionym organom informacji o harmonogramie egzaminu maturalnego w Polsce w 2024 r., z prośbą o uwzględnienie możliwości złożenia przez absolwentów polskich szkół ponadpodstawowych, starających się o przyjęcie do szwedzkich uczelni, dokumentów aplikacyjnych po określonym w ww. harmonogramie terminie przekazania świadectw dojrzałości zdającym, tj. po 9 lipca 2024 r. Uwzględnienie powyższego terminu pozwoli maturzystom polskich szkół na spokojne uczestnictwo w rekrutacji do szkół wyższych w np. Szwecji, a szkołom wyższym w Szwecji da możliwość pozyskania świetnych studentów, doskonale przygotowanych do podjęcia studiów na ich wymarzonych kierunkach w szwedzkich uniwersytetach. Nadmieniono, że Polska i Szwecja, jako państwa członkowskie Unii Europejskiej, działają na rzecz ustanowienia europejskiego obszaru edukacji, który ma oznaczać usunięcie barier w uczeniu się i poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia dla wszystkich, a mobilność i podjęcie dalszej nauki w innym państwie unijnym stanowi potwierdzenie naszej europejskiej współpracy.