Matury 2024 w terminie głównym odbędą się zgodnie z harmonogramem CKE w dniach od 7 do 24 maja 2024 roku. Matury ustne zostałod 11 do 25 maja 2024 roku (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

 

Odwołanie od matury - warto szybko zgłosić chęć przejrzenia pracy>>

 

Egzamin dla uczniów zreformowanych szkół

W 2024 r. egzamin maturalny przeprowadzany będzie na tych samych zasadach, co w 2023 - nadal też nie będzie on obejmował pełnej podstawy programowej, ministerstwo wyszło bowiem z założenia, że uczniowie ucierpieli z powodu zdalnego nauczania w czasie pandemii. W związku z tym wymagania egzaminacyjne zredukowano o ok. 20-25 proc. w zależności od przedmiotu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r.

 

Egzaminy Obowiązkowe

 

Część ustna:

  •     Język polski – bez określania poziomu (próg 30 proc.)
  •     Język obcy nowożytny – bez określania poziomu (próg 30 proc.)

 

Część pisemna:

  •     Język polski – poziom podstawowy (próg 30 proc.)
  •     Matematyka – poziom podstawowy (próg 30 proc.)
  •     Język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30 proc.)
  •     Wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu)

 

Egzaminy Dodatkowe:

  •     Od 1 do 5 przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, albo (w przypadku języków obcych) rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  •     Osoby z dyplomem zawodowym lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe mogą zrezygnować z egzaminu z 1 przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
  •     Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych muszą przystąpić do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiot dodatkowy).

 

Łacina i biznes i zarządzanie

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które dostosowuje zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych do zmian w podstawie programowej. Język łaciński zostaje włączony do katalogu przedmiotów obowiązkowych, z których przeprowadzany jest egzamin maturalny w części pisemnej. W konsekwencji konieczne jest określenie w rozporządzeniu sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego z tego języka. Wykaz przedmiotów dodatkowych, z których przeprowadzany jest egzamin maturalny w części pisemnej, zostaje rozszerzony o nowy przedmiot - "biznes i zarządzanie". Wprowadzenie tego przedmiotu wiąże się z określeniem zakresu wymagań, które będą oparte na podstawie programowej kształcenia ogólnego. Egzamin maturalny z przedmiotu "biznes i zarządzanie" przeprowadzany jest zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać od roku szkolnego 2026/2027.

 

Z maturą międzynarodową można zdawać dodatkowy przedmiot

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub wybranych przedmiotów osobom, które ukończyły maturę międzynarodową. To rozwiązanie daje absolwentom matury międzynarodowej możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu, który jest brany pod uwagę w rekrutacji na studia, a którego nie realizowali w ramach programu Matury Międzynarodowej.

Rozporządzenie umożliwia osobom posiadającym dyplom International Baccalaureate (IB), wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie i uzyskany po zakończeniu kształcenia w oddziale międzynarodowym w Polsce, przystąpienie do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub wybranych przedmiotów.

 


Deklaracja maturalna bez chodzenia do komisji

Absolwenci, których szkoły zostały zlikwidowane lub przekształcone, oraz osoby z zagranicy posiadające świadectwa lub inne dokumenty uznane w Polsce za potwierdzające wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mogą odbierać identyfikator (login) i hasło dostępu do systemu elektronicznego wyłącznie osobiście w siedzibie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Rozporządzenie umożliwia odbiór identyfikatora (loginu) i hasła dostępu drogą elektroniczną, wykorzystując system identyfikacji elektronicznej, takich jak profil zaufany, certyfikat kwalifikowany czy ePUAP. Dzięki temu zmianie, proces odbioru identyfikatora i hasła staje się znacznie prostszy i bardziej dostępny, szczególnie dla osób znajdujących się daleko od okręgowych komisji egzaminacyjnych lub przebywających za granicą.

 

 

Mniej nauczycieli popilnuje zdających

Resort edukacji wprowadza zmiany, jeżeli chodzi o liczbę osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego egzamin maturalny w sali egzaminacyjnej. W przyszłości liczba osób w zespole nadzorującym może wynosić co najmniej dwie osoby, jeśli w sali egzaminacyjnej będzie nie więcej niż 15 zdających (obecnie 5). To rozwiązanie usprawnia proces powoływania przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego składów zespołów nadzorujących, szczególnie w salach dla zdających korzystających z dostosowanych warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

Kolejną zmianą jest skrócenie okresu przechowywania przez okręgowe komisje egzaminacyjne protokołów zbiorczych przeprowadzenia egzaminu maturalnego z pięciu lat do dwóch lat. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że po zakończeniu egzaminu maturalnego nie było przypadków zwrócenia się o wgląd do tej dokumentacji. Dwa lata - według MEiN - będą zatem wystarczającym czasem przechowywania tych dokumentów. Dodatkowo, przewidziano zmianę dotyczącą przedłużenia terminu składania wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny. W przyszłości wniosek ten będzie można składać nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, co daje więcej czasu na złożenie ostatecznej deklaracji przystąpienia do tego egzaminu.