Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis lub pióro z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań. Rysunki, jeżeli są wymagane, zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo, mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków niezbędnych ze względu na chorobę.

 

Na egzaminie dojrzałości nie można oczywiście mieć telefonu - z jednym wyjątkiem. W przypadku zdających ze stwierdzoną cukrzycą, korzystających z pompy insulinowej, dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy. W takim przypadku maturzysta może przystąpić do egzaminu w odrębnej sali, lub, jeżeli przystępuje do egzaminu w sali z innymi zdającymi, nie losuje numeru stolika, przy którym pracuje podczas egzaminu. Przewodniczący zespołu nadzorującego wskazuje stolik możliwie najbliżej stanowiska zespołu nadzorującego. Przed wejściem na salę egzaminacyjną, zdający przekazuje telefon przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który upewnia się, że sygnały przychodzące są wyłączone i umieszcza telefon na stole, przy którym pracuje zdający. Zdający sygnalizuje konieczność skorzystania z telefonu przez podniesienie ręki.

 

 

Przybory i materiały pomocnicze na egzamin maturalny

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo / Fakultatywnie Zapewnia
Wspólne dla wszystkich przedmiotów Długopis z czarnym tuszem/atr. Obowiązkowo Zdający
Biologia Linijka Fakultatywnie Zdający lub szkoła
  Kalkulator prosty Obowiązkowo Zdający lub szkoła
  Wzory i stałe fizykochemiczne Obowiązkowo Szkoła
Chemia Linijka Fakultatywnie Zdający lub szkoła
  Kalkulator naukowy Obowiązkowo Zdający lub szkoła
  Wzory i stałe fizykochemiczne Obowiązkowo Szkoła
Fizyka Linijka Obowiązkowo Zdający lub szkoła
  Kalkulator naukowy Obowiązkowo Zdający lub szkoła
  Wzory i stałe fizykochemiczne Obowiązkowo Szkoła
Geografia Linijka Obowiązkowo Zdający lub szkoła
  Kalkulator prosty Obowiązkowo Zdający lub szkoła
  Lupa Fakultatywnie Zdający lub szkoła
Historia Lupa Fakultatywnie Zdający lub szkoła
Historia Sztuki Lupa Fakultatywnie Zdający lub szkoła
Historia Muzyki Odtwarzacz CD z bateriami i słuchawkami Obowiązkowo Zdający lub szkoła
  Lupa Fakultatywnie Zdający lub szkoła
Informatyka Kalkulator prosty Obowiązkowo Zdający lub szkoła
Język Białoruski Słownik językowy Obowiązkowo Szkoła
Język Litewski Słownik językowy Obowiązkowo Szkoła
Język Ukraiński Słownik językowy Obowiązkowo Szkoła
Język Kaszubski Słownik języka kaszubskiego Obowiązkowo Szkoła
Język Łemkowski Słownik polsko-łemkowski i łemkowsko-polski Obowiązkowo Szkoła
Język Łaciński i Kultura Antyczna Słownik łacińsko-polski, Atlas historyczny Obowiązkowo Szkoła
Matematyka Linijka, Cyrkiel Obowiązkowo Zdający lub szkoła
  Kalkulator prosty Obowiązkowo Zdający lub szkoła
  Wzory matematyczne Obowiązkowo Szkoła
Wiedza o Społeczeństwie Kalkulator prosty Fakultatywnie Zdający lub szkoła

 

Dodatkowe materiały i przybory pomocnicze dla osób z dostosowanymi warunkami egzaminu

Uprawnieni do dostosowania Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo / Fakultatywnie Zapewnia
Osoby niesłyszące Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów obcych Obowiązkowo Szkoła
Osoby słabosłyszące Odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami (dla egzaminu z języka obcego nowożytnego) Obowiązkowo Zdający lub szkoła
Osoby niewidome i słabowidzące Sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne Obowiązkowo Szkoła
Osoby słabowidzące Przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień Fakultatywnie Zdający
Osoby z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą Słownik dwujęzyczny (język polski – język rodzimy zdającego) w wersji papierowej lub elektronicznej Fakultatywnie Zdający lub szkoła

Tabela prezentuje dostosowane środki pomocnicze w zależności od potrzeb zdających z różnymi ograniczeniami, zapewniając klarowność co do dostępności oraz obowiązku zapewnienia tych materiałów.