Nie wiadomo jeszcze, jakie będą dalsze losy programu "Poznaj Polskę". Obecnie - jak informuje MEN - trwa etap sprawozdawczości z zakończonej w 2023 roku edycji. Poprzednia ekipa przeznaczyła na realizację programu 180 mln zł.  W ramach programu szkoły mogą otrzymać pieniądze na dofinansowanie wyjazdu do polskich muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

 

O bezpieczeństwo na patriotycznej wycieczce musi zadbać dyrektor>>

 

Wyższe dofinansowanie w przyszłym roku

Jak tłumaczy ministerstwo, po przeanalizowaniu wszystkich założeń przedsięwzięcia nasuwają się uwagi, iż należy wzmocnić i ujednolicić proces kontroli oraz weryfikacji rozliczeń finansowych mając na celu ułatwienie wnioskodawcom efektywnego i poprawnego uczestnictwa w przedsięwzięciu, pozytywnej kontroli realizacji zaplanowanych zadań w postaci organizacji wycieczek szkolnych oraz poprawnego rozliczania się z przyznanych środków finansowych z przyznanej dotacji celowej.

 

Dopiero po zakończeniu sprawozdawczości z „Poznaj Polskę” za 2023 rok Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie mogło rozpocząć ewentualne prace nad szczegółowymi zasadami ubiegania się o dofinansowanie wycieczek szkolnych w bieżącym roku. W chwili obecnej nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji co do przyszłości programu. Resort wskazuje, że program finansujący wycieczki szkolne realizowany jest z rezerwy celowej budżetu państwa. Oznacza to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma możliwości zrefundowania kosztów wycieczek, które już się odbyły i zrealizowały cele przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 168 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wykorzystanie dotacji celowej następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które udzielono dotacji. Wykonawca nie może wykorzystywać otrzymanych środków finansowych dotacji celowej na refundację kosztów realizacji zadania, poniesionych przed zawarciem porozumienia/umowy.