Badanie poświęcone wykorzystywaniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji przez uczniów liceów zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 15-17 kwietnia 2024 r. W ankiecie skierowanej do uczniów liceów Społecznego Towarzystwa Oświatowego wzięło udział 218 uczniów liceów STO. Społeczne Towarzystwo Oświatowe zapytało uczniów swoich liceów, czy aktualnie korzystają z narzędzi AI do celów związanych z nauką w szkole. Twierdząco na tak postawione pytanie odpowiedziało 6 na 10 (60,6 proc.) ankietowanych licealistów. Co czwarty uczeń, będący użytkownikiem narzędzi AI (27,4 proc.) korzysta z nich co najmniej raz w tygodniu, a 43 proc. – co najmniej raz w miesiącu.

 

Wypracowanie od Chata GPT? Warto przemyśleć zmianę statutu i podejścia>>

 

Chat GPT pomaga w nauce polskiego

Zdecydowanie największą popularnością wśród narzędzi opartych na sztucznej inteligencji cieszy się wśród licealistów Chat GPT. W grupie uczniów, którzy deklarują korzystanie z narzędzi AI, niemal każdy (98,5 proc.) przyznał, że używa lub używał tego narzędzia do celów związanych z nauką szkolną. Znacznie mniejszy odsetek zadeklarował korzystanie z innych narzędzi – Character AI (16,3 proc.), Midjourney (8,9 proc.), DALL-E (5,2 proc.) oraz Bard/Gemini (3,0 proc.). Wsparcie sztucznej inteligencji okazuje się szczególnie pożądane w przypadku języka polskiego. 7 na 10 uczniów korzystających z narzędzi AI (70,4 proc.) wskazało, że używa ich do wykonywania zadań związanych z tym przedmiotem. Kolejne miejsca zajęły: języki obce (37 proc.), informatyka (26,7 proc.) i historia (25,9 proc.). Z badania przeprowadzonego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe wynika ponadto, że licealiści korzystają z narzędzi AI przede wszystkim do zdobywania informacji (75,6 proc.), poszukiwania pomysłów (60,0 proc.) i generowania prac, które następnie samodzielnie poprawiają (49,6 proc.).

 

– W obecnej podstawie programowej brakuje treści poświęconych sztucznej inteligencji. W efekcie, młodzież ma niewielką wiedzę o możliwościach, jakie dają narzędzia AI i nie posługuje się nimi w pełni świadomie. Znalazło to odzwierciedlenie w naszym badaniu – licealiści korzystają głównie z najbardziej znanych narzędzi i zwykle nie wykraczają poza ich podstawowe zastosowania – mówi Leszek Janasik, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 STO w Milanówku. – Młodzi ludzie zasługują na więcej informacji, zarówno na temat potencjału narzędzi AI, jak i wątpliwości, które wiążą się z ich stosowaniem. W naszej szkole chcemy, by zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mieli świadomość wyzwań, przed którymi stoją. Przeprowadziliśmy dyskusję, w której każdy mógł zaprezentować swój punkt widzenia. Dzięki tej wymianie spostrzeżeń nauczyciele starają się unikać zadawania prac domowych, które mogą zostać wykonane przez narzędzia AI. Uczniowie z kolei mają większą świadomość, że polegając w zbyt dużym stopniu na sztucznej inteligencji, ograniczają własny rozwój w określonych obszarach – dodaje.

Z badania przeprowadzonego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe wynika, że 4 na 10 ankietowanych licealistów (39,4 proc.) nie wykorzystuje obecnie narzędzi AI do celów związanych z nauką w szkole. Co czwarta osoba w tej grupie (25,6 proc.) używała ich jednak w przeszłości.  Rezygnacja ze stosowania narzędzi AI jest przez licealistów motywowana m.in. szkodliwym wpływem sztucznej inteligencji na ich własną wiedzę i kreatywność oraz błędami popełnianymi przez narzędzia AI.