W rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela przewidziano przepisy przejściowe, zgodnie z którymi, do dnia 12 lipca 2024 r. legitymacja służbowa nauczyciela może być wydawana nauczycielowi na podstawie i według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych, tj. bez minimalnych zabezpieczeń tego dokumentu przed fałszerstwem. Rozwiązanie to ułatwi producentom legitymacji dostosowanie się do zmian zawartych w projektowanym rozporządzeniu. Od dnia 13 lipca 2024 r. legitymacja będzie wydawana wyłącznie według wzoru określonego w zmienionym rozporządzeniu. W rozporządzeniu przewiduje się również przepis przejściowy zachowujący ważność legitymacji wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych do końca okresu, na który zostały wydane.

 

Legitymacja z lepszym zabezpieczeniem

Wzór legitymacji został dostosowany do wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem. W obecnej legitymacji zastosowano tło z elementami grafiki w kolorach CMYK, wzór nie posiada oznaczenia indywidualnego producenta, co uniemożliwia określenie pochodzenia blankietu, na którym zostały naniesione dane posiadacza, wzór nie posiada również numeru legitymacji. Stosując się do zaleceń Komisji do spraw dokumentów publicznych wprowadzono następujące zmiany: zostało zastosowane tło giloszowe, wprowadzono dodatkowe mikrodruki, w tym przechodzące przez obszar przeznaczony na nadrukowanie fotografii i wprowadzono oznaczenie indywidualne producenta. Ponadto dodany został numer legitymacji. Zmieniony został również sposób określania ważności legitymacji – wprowadzono konieczność naklejania naklejki – hologramu.

 


Zgodnie z rozporządzeniem, legitymacja będzie wydawana nauczycielowi bezterminowo. Dyrektor szkoły będzie potwierdzał ważność legitymacji w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu. Powyższe rozwiązanie zapewni dłuższy niż obecnie okres ważności legitymacji, co jest rozwiązaniem korzystnym. Konsekwencją powyższej zmiany jest również zmiana par. 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia. Do tej pory dyrektor szkoły wydawał nauczycielowi nową legitymację m.in. w przypadku upływu terminu ważności legitymacji. Przesłanka ta ulegnie zmianie. Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor szkoły będzie wydawał nową legitymację w przypadku zapełnienia wszystkich pól legitymacji przeznaczonych na hologram, jeżeli upłynął termin ważności określony ostatnim hologramem.

- Oczekuje się, że wprowadzenie nowych przepisów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów publicznych, a także do usprawnienia pracy nauczycieli i ułatwienia im korzystania z różnych usług za pomocą jednego dokumentu. Ponadto, dzięki wprowadzeniu możliwości weryfikacji autentyczności legitymacji przez osoby trzecie, zwiększy się zaufanie do tych dokumentów oraz poprawi się ich wiarygodność. Projekt rozporządzenia jest odpowiedzią na potrzeby środowiska nauczycielskiego oraz stanowi element szerszego procesu modernizacji dokumentów publicznych, mającego na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa i funkcjonalności - wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Czytaj też: Szkoła może stosować ujemną punktację, ale regulamin nie jest dany raz na zawsze >