Z kolei w czwartek przeprowadzony będzie dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów.
Dodatkowa sesja maturalna przeprowadzona będzie od 1 do 17 czerwca. Podobnie jak w sesji majowej egzaminy będą rano - początek o godz. 9 - i po południu - początek o godz. 14.
W pierwszym dniu dodatkowej sesji maturalnej rano abiturienci przystąpią od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym ma przystąpić 442 maturzystów, a do egzaminu na poziomie rozszerzonym - 126.
Na 2 czerwca zaplanowano egzamin z języka angielskiego; rano egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym. W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z angielskiego, który jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym, na poziomie podstawowym ma zdawać 405 osób, a na poziomie rozszerzonym - 283.
Egzamin z języka niemieckiego będzie 8 czerwca, z języka rosyjskiego - 14 czerwca, z języka francuskiego - 15 czerwca, z języka hiszpańskiego - 16 czerwca, z języka włoskiego - 17 czerwca.
Na 3 czerwca rano zaplanowany został egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Matematykę na poziomie podstawowym ma zdawać 581 osób, a na rozszerzonym - 252 osób.
6 czerwca zaplanowano rano - egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu - z historii sztuki, 7 czerwca: rano - z biologii, po południu - z filozofii, 9 czerwca: rano - z fizyki, po południu - z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych, 10 czerwca: rano - z chemii, po południu - z geografii, 13 czerwca: rano - z historii, po południu - z informatyki.
WOS ma zdawać 168 abiturientów, historię sztuki - 10, biologię - 371, filozofię - 2, fizykę - 100, chemię - 358, geografię - 139, historię - 129, informatykę - 2374.
Wśród zdających z informatyki około 2 tys. to abiturienci, którzy zdecydowali się powtórzyć egzamin po tym, jak okazało się, że w jednym z zadań w majowym arkuszu egzaminacyjnym brakowało danych.
Nikt w sesji dodatkowej nie będzie zdawał łaciny i kultury antycznej oraz historii muzyki. Nikt też nie będzie zdawał egzaminów z języków mniejszości narodowych: litewskiego, ukraińskiego, białoruskiego oraz z języków regionalnych: łemkowskiego i kaszubskiego.
Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Zalewska: szczegóły reformy zawodówek poznamy 24 czerwca>>

 

Tegoroczni absolwenci, którzy zdają maturę według nowych zasad, muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym - rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym.
Abiturienci zdający maturę według starych zasad mogą, ale nie muszą, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie można do sześciu. Mogą też zdawać egzamin na wybranym przez siebie poziomie - podstawowym lub rozszerzonym.
Wszyscy maturzyści - niezależnie czy zdają maturę według starych, czy według nowych zasad - muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Dodatkowa ustna sesja maturalna potrwa również do 17 czerwca.
Dodatkowe egzaminy gimnazjalne dla uczniów III klas gimnazjów, którzy nie mogli zdawać ich w kwietniu przeprowadzone będą 1, 2 i 3 czerwca.
Pierwszego dnia będą egzaminy z wiedzy humanistycznej: do egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ma przystąpić 1878 uczniów, do egzaminu z języka polskiego - 1874. Drugiego dnia będą egzaminy z wiedzy matematyczno-przyrodniczej: do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych ma przystąpić 1899 uczniów, a do egzaminu z matematyki - 1899.
Trzeciego dnia będzie egzamin z języka obcego. Najczęściej wybieranym przez gimnazjalistów jest język angielski. W sesji dodatkowej egzamin z tego języka będzie zdawać 1677 uczniów. Do egzaminu z niemieckiego ma przystąpić 274 uczniów, z rosyjskiego - 53, z francuskiego - 6, hiszpańskiego - 4. Nikt nie będzie zdawał z włoskiego.
Dodatkowy sprawdzian dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych odbędzie się 2 czerwca. Do jego pierwszej części sprawdzającej wiedzę z matematyki i polskiego ma przystąpić 1744 uczniów. W drugiej części do egzaminu z angielskiego ma przystąpić 1709 uczniów, z niemieckiego - 103 uczniów, rosyjskiego - 6 uczniów, a hiszpańskiego - jeden uczeń. Nikt nie zdecydował się na zdawanie sprawdzianu z języka francuskiego.
Dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzany jest w szkołach, w których na co dzień uczą się uczniowie przystępujący do niego. Podobnie przeprowadzany jest dodatkowy egzamin gimnazjalny. Maturzyści przystępujący do egzaminów w terminach dodatkowych zdają je w miejscach wyznaczonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Tylko egzamin maturalny z informatyki maturzyści będą pisać w swoich szkołach. Związane jest to z tym, że część zadań rozwiązywanych jest z wykorzystaniem komputera. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł