Z badań przeprowadzonych przez Radę Języka Polskiego, która przeanalizowała 70 polskich podręczników, z których uczniowie mają się przyuczać do zawodu wynika, że podręczniki do kształcenia zawodowego są często za trudne i pisane w sposób niekomunikatywny, dlatego uczniowie mogą mieć problemy z ich zrozumieniem. Zdania używane w podręcznikach są trudne do zrozumienia - bywają bardzo rozbudowane, wielokrotnie złożone lub pełne wyrazów długich, specjalistycznych lub obcego pochodzenia - ocenili eksperci. A to - jak zaznaczyli - jest związane z większą trudnością odbioru takich tekstów. Językoznawcy zaznaczają, że na sposób pisania większości podręczników do kształcenia zawodowego negatywny wpływ ma to, że ich autorami są „kompetentni znawcy dyscypliny specjalistycznej, niezorientowani lub słabo zorientowani w zasadach dydaktyki i nieznający poziomu rozwoju intelektualnego oraz językowego młodych odbiorców.” Badacze z Rady Języka Polskiego sugerują, że należy ten stan rzeczy zmienić, aby podręczniki spełniały swoje zadania. „Należy pamiętać o tym, że celem podręcznika jest nie tylko podawanie, lecz również porządkowanie wiedzy, a także np. kształcenie umiejętności myślenia problemowego i uogólniającego oraz rozwijanie języka uczniów. Oznacza to, że podręcznik powinien być rzetelny merytorycznie, ale także napisany w sposób zrozumiały, odpowiedni do możliwości intelektualnych ucznia oraz wzorowy pod względem językowym” - przypomina o zadaniach dobrego podręcznika Rada Języka Polskiego. Zdaniem językoznawców, wiele podręczników nie spełnia takich zadań.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, 22 lipca 2010r.