Dane te wynikają z porównania wyników spisów powszechnych przeprowadzonych w 2002 i w 2011 r.

Wyniki narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, zawierające podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności, zamieszczono w czwartek na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynika z nich, że w okresie między spisami odsetek osób o wykształceniu co najmniej średnim wzrósł z 41,4 proc. w 2002 r. do 48,2 proc. w 2011 r., to jest o 6,8 pkt procentowego. Największą dynamikę odnotowano w odniesieniu do osób z wyższym wykształceniem, których udział zwiększył się z 9,9 proc. w 2002 r. do 16,8 proc. w 2011 r., to jest o 6,9 pkt procentowego.

Na niemalże identycznym poziomie jak w 2002 r. kształtował się w 2011 r. odsetek ludności z wykształceniem średnim, łącznie z policealnym. W 2002 r. odsetek ten wynosił 31,5 proc., a w 2011 r. - 31,4 proc.

Zmniejszeniu uległ odsetek osób mających wykształcenie: zawodowe, podstawowe i gimnazjalne oraz osób bez wykształcenia.

W 2002 r. wykształcenie zawodowe miało 23,2 proc., a w 2011 r. - 21,5 proc. Wykształcenie podstawowe i gimnazjalne w 2002 r. miało 29,8 proc., a w 2011 r. - 23,8 proc. Osób bez wykształcenia w 2002 r., było 3,6 proc., a w 2011 r. - 1,4 proc.

Struktura ludności według poziomu wykształcenia różni się w zależności od płci. W 2002 r. wśród ogółu mężczyzn 9,3 proc. ukończyło szkoły wyższe, a w 2011 r. - 14,6 proc. Oznacza to wzrost o 5,3 pkt. procentowego. W tym samym okresie znacznie bardziej wzrósł odsetek kobiet mających wyższe wykształcenie. W 2002 r. dyplom ukończenia szkoły wyższej posiadała co dziesiąta kobieta (10,4 proc.), w 2011 r. taki dyplom miała niemal co piąta kobieta (18,8 proc.); odnotowano wzrost o 8,4 pkt. procentowe.

W 2011 r. 28,9 proc. mężczyzn to osoby z wykształceniem średnim lub policealnym; w przypadku kobiet odsetek ten wynosił 33,7 proc. Natomiast w 2002 r. absolwentów takich szkół było wśród mężczyzn 27,6 proc. i 35,1 proc. wśród kobiet.

Czynnikiem różnicującym strukturę ludności według poziomu wykształcenia jest również miejsce zamieszkania.

Z porównania wyników spisów z 2002 r. i 2011 r. wynika, że odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrósł zarówno w mieście, jak i na wsi, przy czym nadal w miastach takich osób mieszka znacznie więcej. W 2011 r. wykształceniem wyższym legitymowało się 21,4 proc. ludności w miastach i 9,8 proc. mieszkańców wsi. W 2002 r. wyższe wykształcenie miało 13,2 proc. mieszkańców miast i 4,2 proc. mieszkańców wsi.

O poziom wykształcenia pytano w spisie wszystkich mieszkańców Polski mających 13 lat lub więcej. Nie miało znaczenia, czy poziom wykształcenia uzyskany został w szkole dziennej, wieczorowej, czy w systemie zaocznym. Podstawą zaliczenia osoby do danego poziomu wykształcenia było posiadanie świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły lub uczelni.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w Polsce w 2011 r. był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przeprowadzony został od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Opisywał stan z dnia 31 marca 2011 r