Test z historii i WOS był pierwszym z dwóch, jakie składają się na egzamin z wiedzy humanistycznej, do którego uczniowie III klas gimnazjów przystąpili we wtorek. Drugi test zawiera zadania z języka polskiego.
Test z historii i WOS zawierał 25 zadań, 20 z nich to zadania z historii. Wszystkie były zamknięte - uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu. Odnosiły się do zamieszczonych w teście tekstów, ilustracji, map i schematów. Ilustracje przedstawiały m.in. fragmenty naczyń greckich, budowli starożytnych. Teksty dotyczyły zaś m.in. szlaku handlu przyprawami pomiędzy Azją i Europą, Komitetu Centralnego Narodowego. W teście cytowano też fragmenty Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, Kodeksu Napoleona.
Jedno z zadań zilustrowane zostało drzewem genealogicznym Jagiellonów (przy imionach królów umieszczone były daty ich panowania). Zamieszczono w nim także krótki tekst zawierający najważniejsze informacje na temat życia Mikołaja Kopernika. Uczniowie posługując się drzewem i informacjami zawartymi w tekście musieli zdecydować m.in. czy zdanie: "Za życia Kopernika w Polsce panowało czterech kolejnych królów" jest fałszywe czy prawdziwe.
W innym zadaniu zilustrowanym mapą przedstawiającą rozbiory Polski oraz tabelą zawierającą dane dotyczące obszarów zagarniętych przez zaborców w poszczególnych rozbiorach (podane w tys. km kw.) mieli odpowiedzieć m.in. czy podane dane pozwalają potwierdzić prawdziwość zdania: "Największa część ziem Rzeczypospolitej znalazła się pod zaborem rosyjskim".
Wśród zadań z wiedzy o społeczeństwie dwa odnosiły się do zacytowanych fragmentów konstytucji i ustawy o samorządzie terytorialnym. Jedno z nich brzmiało: „Art. 10. +Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały+. (...) Z przytoczonego zapisu wynika, że ustawy w Polsce uchwala: A. rząd, B. trybunał, C. prezydent, D. parlament".
W innym zadaniu posługując się schematem przedstawiającym podział mandatów poselskich gimnazjaliści musieli zdecydować, czy ilustruje on obecny skład: A. Rady Europejskiej, B. Komisji Europejskiej, C. Rady Unii Europejskiej, D. Parlamentu Europejskiego.

Rozpoczął się egzamin gimnazjalny>>

„Według nauczycieli na egzaminie, w tym z historii i wiedzy o społeczeństwie, nie było zagadnień, które wykraczałyby poza zakres programu nauczania” – powiedział Mirosław Piątek, dyrektor płockiego Zespołu Szkół nr 6, w ramach którego działa Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły.
W ocenie uczniów płockiego gimnazjum egzamin z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego nie sprawił im większych trudności. „W pierwszej części najtrudniejsza była historia. Ta część wymagała wiedzy ogólnej i pamiętania dat, chronologii. Wiedza o społeczeństwie to były odpowiedzi na pytania do tekstu, rysunków, tabel, co zawsze jest łatwiejsze” – powiedział Bartosz z klasy III GA. „Generalnie wszystko było w miarę łatwe. Z wiedzy o społeczeństwie było dużo o Unii Europejskiej. Myślałam, że więcej będzie o Polsce” – powiedziała jego koleżanka z klasy Joanna.
Gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. 42. Pułku Piechoty w Białymstoku, z którymi rozmawiała PAP, ocenili, że egzamin zarówno z historii i WOS był "średnio trudny". Bartek z klasy III A powiedział, że pytania z historii i WOS dotyczyły całego materiału, który przerobili w gimnazjum. Basia z tej samej klasy powiedziała, że większość zadań dało się wykonać bez "większej, szczegółowej wiedzy, wystarczyła wiedza ogólna".
Egzamin gimnazjalny z wiedzy humanistycznej nie sprawił problemów także uczniom z Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu, z którymi rozmawiała PAP. Uczniowie uznali, że pytania z historii oraz wiedzy o społeczeństwie były bardzo łatwe.
Arkusz testu z historii i wiedzy o społeczeństwie Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już na swojej stronie internetowej. Test z języka polskiego ma opublikować jeszcze we wtorek.(PAP)

RPD życzy gimnazjalistom powodzenia na egzaminie>>