Jak przypomniał nadzorujący policję wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński głównym celem programu była poprawa warunków obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w komendach i komisariatach. "Program standaryzacji jednostek policji, przygotowany przez rząd PO-PSL, miał być kontynuacją przygotowanego przez pierwszy rząd PiS-u programu modernizacji służb mundurowych, ale jego zakres był węższy" - powiedział Zieliński.

Przypomniał, że MSWiA przygotowało kolejny program modernizacji służb mundurowych. Na ten cel ma być wydane 6,5 mld zł w latach 2017-2020. Modernizacja obejmie: policję, Straż Graniczną, PSP i BOR. Program przewiduje inwestycje, zakup sprzętu oraz podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2017 r. w wysokości 250 zł. Podwyżki obejmą ok. 150 tys. funkcjonariuszy i ok. 30 tys. pracowników cywilnych.

Posłowie sejmowej komisji zapoznali się także z raportem Najwyższej Izby Kontroli, według którego realizowany w ostatnich trzech latach program standaryzacji komend i komisariatów policji został przygotowany nierzetelnie, a jego realizacja była obarczona błędami. "Celem kontroli była ocena czy w wyniku realizacji programu standaryzacji była poprawa warunków. Zamiar był szczytny, ale z realizacją było trochę nie tak" - powiedział wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak.

W raporcie NIK oceniła, że realizacja programu była obarczona poważnymi błędami. Program przygotowano i przyjęto nierzetelnie, bez przeprowadzenia koniecznych konsultacji z jednostkami policji, które odpowiadały za prowadzenie inwestycji. "W dodatku jednostki te zobowiązano do wdrożenia nowych rozwiązań, choć ich realizacja była często droższa od dotychczas stosowanych" - wskazano.

W ocenie NIK rozwiązania architektoniczne przyjęte w programie spowodowały konieczność poniesienia w wielu jednostkach policji kosztów nawet o 50 proc. większych - od przeciętnej ceny 1 metra kwadratowego nowej komendy lub komisariatu - niż wcześniej zakładano.

Według raportu zobligowanie jednostek policji do stosowania szczegółowych, niedopracowanych rozwiązań, które niedostatecznie uwzględniały lokalne uwarunkowania, było działaniem niecelowym i zarazem niegospodarnym, narażającym w konsekwencji policję na ponoszenie niepotrzebnych kosztów.

"Również zobligowanie do stosowania nowego logo i nowego symbolu policji w jednostkach nowo budowanych lub poddawanych modernizacji, przy równoczesnym pozostawieniu dotychczas stosowanego logo i znaku policji w komendach i komisariatach policji nieobjętych programem, stwarzało ryzyko dezorientacji w tak ważnej dla obywateli sferze identyfikacji służb stojących na straży porządku publicznego" - ocenia NIK.

Jak podkreśla Izba, policja wielokrotnie sygnalizowała ministerstwu, że obligatoryjne stosowanie rozwiązań zawartych w programie może prowadzić do naruszenia prawa. "Zasada obligatoryjności została uchylona dopiero 18 marca 2015 r., kiedy to uznano, że absolutnym priorytetem przy modernizacji jest przestrzeganie zapisów ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji, i ustawy o finansach publicznych, w tym zwłaszcza celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych" - stwierdza raport.

NIK skierowała do MSWiA wnioski pokontrolne, w których wskazano m.in., że wypracowywanie optymalnego modelu komisariatu lub komendy powinno być poprzedzone rzetelnymi konsultacjami z terenowymi jednostkami policji. NIK zwraca uwagę, że taka droga postępowania jest szczególnie istotna w sytuacji, gdy od wielu lat na realizację koniecznych potrzeb remontowo-budowlanych przeznaczane są niewystarczające środki.

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak zapowiadał, że jeśli podczas realizacji programu standaryzacji jednostek policji doszło do naruszenia prawa, to resort będzie kierować wnioski do prokuratury. "To jest rezultat działalności koalicji PO-PSL. Lekką ręką wydawali pieniądze na takie rzeczy. Jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek przesłanki do tego, że doszło do naruszenia prawa, będziemy kierować wnioski do prokuratury. Pieniądze publiczne muszą być wydawane oszczędnie" - mówił Błaszczak.

Grzegorz Dyjak (PAP)