Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że pierwotne przychody – zakładane na poziomie 69 mld 352 mln 241 tys. - zostały zwiększone o 579 mln 370 tys. (tj. 0,84 procenta), a łączne koszty Funduszu zostały zwiększone o 2 mld 126 mln 983 tys. czyli o 3,07 procenta, w tym budżet kosztów świadczeń o 3 mld 419 mln 208 tys. czyli o 5,26 procenta. 

Wartość zrealizowanych przez NFZ w 2015 roku przychodów ogółem wyniosła 70 mld 366 mln 452 tys., czyli ponad 3,1 mld zł więcej niż w 2014 roku.
 
Przychody pochodziły głównie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne (około 95 procent przychodów ze składek pochodziło z ZUS, a ponad 4 procent z KRUS), oraz z dotacji z budżetu państwa i odpisu na taryfikacje świadczeń. 

Wartość zrealizowanych w 2015 roku kosztów wyniosła ogółem 70 mld 560 mln 197 tys. i była wyższa od poniesionych w roku 2014 kosztów o ponad 4,4 mld zł. 

Z danych Funduszu wynika, że w strukturze kosztów 96,02 procent stanowiły świadczenia opieki zdrowotnej; zaś 2,61 procent - koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego. 

Koszty administracyjne stanowiły 0,9 procenta i obejmowały między innymi zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty, wynagrodzeń, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce, koszty funkcjonowania Rady Funduszu i amortyzację środków trwałych. Koszty poboru i ewidencjonowania składek to 0,18 procenta. 

Odnotowany na koniec 2015 roku wynik finansowy Funduszu to minus 193 mln 744 tys. zł; objął wyniki finansowe oddziałów wojewódzkich oraz centrali. 

Sejmowa komisja, oprócz zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 rok, rozpatrzyła także sprawozdanie finansowe Funduszu za 2015 rok oraz sprawozdanie z działalności NFZ w 2015 roku. (pap)