Przygotowany projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niezbędny, by zapewnić ciągłość udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym oraz zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne - argumentuje MPiPS. Zmieniło się bowiem rozporządzenie Komisji Europejskiej uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, co wymaga dostosowania przepisów krajowych.

Podstawowe zmiany dotyczą poszerzenia kręgu osób niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem których pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów, między innymi  adaptacji pomieszczeń zakładu pracy, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających wykonywania pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy.

Obecnie pracodawca, który na okres 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne (dotyczy to osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy, albo zatrudnionych u tego pracodawcy, jeżeli ich niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia), może uzyskać pomoc w formie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem tych osób.

Zaproponowana w projekcie zmiana to brak wymogu, aby niepełnosprawni - zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy - musieli być przez ten urząd skierowani do pracy; zwrot kosztów miałby dotyczyć wszystkich osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu.

Ponadto, obecnie warunkiem uzyskania przez pracodawcę pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych jest wykazanie w związku z zatrudnieniem nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu, wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia niepełnosprawnych. Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej określa jedynie warunek w postaci wykazania wzrostu netto ogółem, i taki sam przepis znalazł się w projekcie.

Kolejna zmiana dotyczy zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Obecnie pracodawca może uzyskać zwrot wyłącznie kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnemu w pracy w zakresie komunikowania się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania na stanowisku pracy. Nowe przepisy pozwolą na dofinansowanie dodatkowych kosztów związanych ze szkoleniem personelu w zakresie wspierania pracowników niepełnosprawnych.

Nowe przepisy zakładają też pewne ograniczenia. Obecnie pracodawcy mogą się ubiegać o refundację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych do wysokości 80 procent tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Nowe przepisy mają obniżyć pułap tej pomocy do 70 procent kosztów. (pap)

Projekt został wpisany do wykazu prac rządu jako priorytetowy, ustawa miałaby wejść w życie 31 grudnia 2014 roku. Obecnie dokument trafił do konsultacji i uzgodnień.