Z danych Poltransplantu wynika, że w  2017 r. liczba dawców w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa znaczącemu wzrostowi. W ubiegłym roku zgłoszono 720 potencjalnych zmarłych dawców narządów, czyli tylko o 45 więcej niż rok wcześniej.

Również liczba dawców rzeczywistych była zaledwie o 18 wyższa i wyniosła 560 osób, co daje podobną, choć o 0,5 proc. wyższą niż w roku poprzednim wartość wskaźnika donacji, wynoszącą 14,6 dawców na 1 mln mieszkańców.

W ubiegłym roku doszło do przeszczepienia 1533 narządów od dawców zmarłych. Liczba przeszczepień była nieco wyższa (o 4,3 proc.) niż w roku poprzednim (1469 przeszczepień w 2016 roku).

- W 2017 roku obserwowano zwiększoną liczbę przeszczepień nerek, wątrób i płuc (odpowiednio – 1004, 349 i 39) i nieco zmniejszoną liczbę przeszczepień serca oraz nerki i trzustki razem (odpowiednio - 98 i 30) – podaje dr Artur Kamiński, dyrektor Poltransplantu. W 2017 roku wskaźnik dawstwa w kraju był najwyższy w województwie zachodniopomorskim i wyniósł 24,7 dawców na 1 milion mieszkańców. W województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim odnotowano wyraźny wzrost aktywności w zakresie pozyskiwania narządów od zmarłych.

Najniższy w kraju wskaźnik dawstwa odnotowano w województwie podkarpackim (5,2 dawców na 1 milion mieszkańców), choć i tak był on znacząco wyższy niż w roku poprzednim (1,9 dawców na 1 milion mieszkańców).

Równocześnie w 2017 roku do Centralnego Rejestru Sprzeciwów wpłynęło 1929 zgłoszeń sprzeciwu, o 244 mniej niż w roku poprzednim. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w bazie zarejestrowanych jest 31 178 zgłoszeń sprzeciwów.

Liczba dawców wzrasta tylko minimalnie, za to zwiększa się liczba pacjentów kwalifikowanych do leczenia przeszczepieniem narządu. To dlatego więcej pacjentów czeka na przeszczepienie.

 

435 osób czeka na przeszczep serca

Na koniec 2017 roku w Krajowej Liście Oczekujących na Przeszczepienie narządów zarejestrowanych było 1745 pacjentów, o 39 więcej niż w roku poprzednim.

Zwiększyła się liczba oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki i wątroby, wątroby, serca i płuca. Szczególny niepokój wzbudza znaczący wzrost liczby pacjentów oczekujących na przeszczep serca – 435 osób.

Pomimo znacząco zwiększonej liczby przeszczepień rogówki – 1 295, liczba pacjentów oczekujących na jej przeszczepienie stale utrzymuje się na podobnym poziomie, nieco przekraczającym 3000 osób (3046).

Legitymacja honorowego dawcy wysłana pocztą

Do tej pory obowiązujące rozporządzenie wydane ministra zdrowia z 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” traci moc obowiązującą do 29 października 2018 r. Wobec tego ministerstwo zdrowia wydało projekt nowego rozporządzenia określającego wzory legitymacji i odznaki „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Projekt podaje sposób i tryb nadawania odznaki „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz ze sposobem dokumentowania ilości pobrań dla celów nadania tej odznaki.

Odznaki stanowią sposób uhonorowania dawców za ich bezinteresowność i szlachetność w pomocy potrzebującym, przez oddanie szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek bądź też narządu.

Jak podkreśla ministerstwo zdrowia - w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem wprowadzono tylko zmianę polegającą na możliwości wysyłki odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” i „Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją na wniosek odznaczonego.

Odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” można otrzymać, gdy ktoś oddał narząd lub więcej niż jeden raz szpik albo inne regenerujące się komórki i tkanki. Wniosek o wydanie takiego odznaczenia składa kierownik podmiotu leczniczego, w którym przeprowadzono pobrania. Uroczystość wręczenia odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu” odbywa się w Ministerstwie Zdrowia raz w roku (czasami w dwóch terminach).

Jeśli jesteś zasłużonym dawcą przeszczepu możesz:

  • korzystać poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
  • korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  • bezpłatnie (do wysokości limitu finansowania) zaopatrywać się w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz wykazem leków, które można stosować w związku z oddawaniem krwi (preparaty witaminowe, kwasu foliowego i żelaza) – na podstawie recepty i po okazaniu legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.