Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec proponuje podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i włączenia Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi do grona osób, którym przysługuje prawo do przejazdu koleją w klasie 2 z ulgą na poziomie minimum 39 proc. podstawowej ceny biletu.

Dramatycznie brakuje krwi

Jak podaje RPP z najnowszych danych z portalu https://krew.info/zapasy/, dotyczących zaopatrzenia w krew,  wynika, że w żadnej spośród 8 grup krwi w 21 regionalnych centrach krwiodawstwa nie stwierdzono nadmiaru krwi.

Aż w 52 przypadkach stan zaopatrzenia określono jako „krew pilnie potrzebna”. Jedynie w 30% stan zapasów krwi jest optymalny, zaś w 70% utrzymuje się na poziomie średnim lub pilnie potrzebnym.

- Wobec niewystarczających zasobów krwi w poszczególnych regionach Polski, należałoby podjąć szersze działania mające zachęcić do oddawania krwi – stwierdził Bartłomiej Chmielowiec w swoim wystąpieniu.

Rzecznik podkreśla, że daje się zauważyć jednoznaczną tendencję, że zdecydowana większość osób deklaruje oddawanie krwi w pierwszej kolejności mając na względzie szlachetność tej idei.

- Jest to postawa zasługująca na najwyższe uznanie. Jednakże wzmocnienie tych szlachetnych pobudek, możliwością uzyskania proponowanej przeze mnie ulgi w przejazdach koleją, bez wątpienia mogłoby przyczynić się do wzrostu liczby osób zainteresowanych oddawaniem krwi - dodał.

Z danych Głownego Urzędu Stastycznego wynika, że liczba krwiodawców w 2017 r. zmniejszyła się o 9,4 tys. osób, czyli o 1,5 proc. Najwięcej krwiodawców jest w województwie wielkopolskim – 68,7 tys. osób, a najmniej w opolskim.

Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta przyznanie ulg kolejowych Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi sprawi, że ewentualne uzyskanie stosownych uprawnień będzie wymagać systematycznego oddawania krwi.

Bartłomiej Chmielowiec przypomniał także, że do początku lat 90-tych ubiegłego stulecia obowiązywał bilet bezpłatny bezterminowy, dowolnej klasy, na przejazd dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi PKP I stopnia.