Procedura przewiduje wystąpienie z odpowiednim wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu kandydata na dawcę. Postępowanie jest wolne od opłat sądowych.

Osoba ofiarująca organ musi udowodnić sądowi, że między nią a potencjalnym biorcą zachodzą szczególne względy osobiste uzasadniające odstępstwo od wyłącznie rodzinnego charakteru przeszczepów od żywego dawcy. Do wniosku należy również dołączyć pisemną zgodę biorcy na pobranie komórek, tkanek lub narządu od danego dawcy, opinię Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej (KEKRT) oraz orzeczenie kierownika zespołu lekarskiego mającego dokonać przeszczepienia, w którym zostanie potwierdzona zasadność i celowość wykonania zabiegu. Sąd powinien wydać rozstrzygnięcie w terminie 7 dni od wszczęcia postępowania.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl