Federacja rozpoczyna kampanię pod hasłem "Kochamy każde dziecko"; podpisy pod apelem do parlamentarzystów będzie zbierać do końca sierpnia 2016.

- Polskie prawo generalnie chroni życie od momentu poczęcia, ale jest w tej ochronie niekonsekwentne, wyklucza spod tej ochrony dzieci chore prenatalnie i dzieci poczęte w wyniki tzw. czynu zabronionego. To, co stało się parę dni temu w Warszawie na Madalińskiego, tym bardziej unaocznia nam, jak bardzo są potrzebne zmiany prawne, by takie dramaty się nie wydarzały - powiedział prezes federacji Paweł Wosicki podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, federacja zdaje sobie sprawę, że "ciąża specjalnej troski" nie jest sprawą łatwą i dlatego proponuje szereg rozwiązań, które wzmocnią ochronę macierzyństwa, by żadna matka nie poczuła się opuszczona. Wśród postulatów obrońców życia jest na przykład objęcie matek w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej programem świadczeń rodzicielskich - po 1 tys. zł miesięcznie - już od chwili zarejestrowania ciąży. Ta propozycja dotyczy jednak tych matek, którym nie przysługuje urlop macierzyński czy rodzicielski.
 

Czytaj: Obywatelski projekt zakazu aborcji: wkrótce zbiórka podpisów >>>


Kolejnym pomysłem jest utworzenie na poziomie województwa komórki ds. "ciąży specjalnej troski", która - w przypadku zdiagnozowania u dziecka poczętego choroby genetycznej albo ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego - dbałaby o zapewnienie rodzinie wsparcia medycznego, psychologicznego i informacyjnego, a w sytuacji zrzeczenia się przez matkę praw rodzicielskich, znajdowałaby we współpracy z ośrodkami adopcyjnymi miejsce dla dziecka.

Federacja proponuje też, by rodzinę z takim dzieckiem wspierał asystent rodziny, miałby pomagać w znalezieniu optymalnych form rehabilitacji.

Obecna na konferencji ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska mówiła o konieczności szkolenia lekarzy, uwrażliwianiu ich na pomoc w cierpieniu, także poczętym dzieciom. Podkreślała konieczność rozwoju diagnostyki prenatalnej i powstania prenatalnych hospicjów. Mówiła, że wiele rodzin po narodzinach chorego dziecka nie wie teraz, gdzie uzyskać pomoc.

Obrońcy życia podkreślali, że chcą współpracować z parlamentarzystami w wypracowaniu dobrego prawa i programu chroniącego i wspierającego macierzyństwo. Federacja opowiada się za utrzymaniem obecnie obowiązującej niekaralności matek w przypadku dokonania przez nie aborcji. Jak wskazywano, kobieta podejmuje decyzję o przerwaniu ciąży w trudnej sytuacji życiowej i psychicznej, bywa poddawana presji i nakłaniana do zabiegu; potem cierpi, zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

W ubiegłym tygodniu do marszałka Sejmu wpłynęło zawiadomienie o zawiązaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop aborcji", która będzie zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy całkowicie zakazującej aborcji. W inicjatywę zaangażowanych jest szereg organizacji, między innymi Fundacja Pro - Prawo do życia, Instytut Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Instytut im. Ks. Piotra Skargi, Fundacja Życie.

W projekcie znajdują się zapisy uchylające dotychczasowe, prawne możliwości przerwania ciąży a także nakładające na organa administracji rządowej i samorządowej pomoc materialną i opiekę dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matkom i ich dzieciom poczętym w wyniku czynu zabronionego.

Obecnie w myśl ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży, aborcję można przeprowadzić, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, na przykład gwałtu.

Wtorkowa konferencja związana była z obchodzonym w tym tygodniu Narodowym Dniem Życia.

25 marca Kościół katolicki obchodzi Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny zwraca uwagę na dar ludzkiego życia. Wzywa rodziny i osoby samotne, a także organizacje rodzinne i wspólnoty katolickie, by zbierały się na modlitwie i dziękowały Bogu za dar życia. Zachęca też do niesienia pomocy potrzebującym, zwłaszcza matkom samotnie wychowującym dzieci i rodzinom wielodzietnym. Z intencją obrony życia, w wigilię Dnia Świętości Życia obchodzony jest też Narodowy Dzień Życia, ustanowiony przez Sejm w 2004 roku.(pap)