Inicjatywa lokalna jest formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych. Taką współpracę umożliwiają zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundusz inicjatyw lokalnych ma funkcjonować w Starachowicach po raz pierwszy. „Będzie pozwalał na to, by mieszkańcy partycypowali w przedsięwzięciach, które może wykonywać miasto. Chcemy w ten sposób dać możliwość mieszkańcom, by takie mikro-inwestycje były realizowane w szybszy sposób” – powiedział w piątek PAP prezydent Starachowic Marek Materek.

Jak tłumaczył, mieszkańcy będą mogli współfinansować takie zadania jak np. przebudowa chodnika, budowa miejsc parkingowych przy budynkach, budowa placu zabaw, remont sali lekcyjnej w szkole, do której chodzą ich dzieci. Wkład wnioskodawców w przedsięwzięcie wyniesie 25 proc. kosztów, a gmina sfinansuje 75 proc.

Wnioski, zgłaszane m.in. za pośrednictwem organizacji pozarządowych, czy grup mieszkańców, dotyczące realizacji konkretnych projektów, będą rozpatrywane przez miejskich urzędników. „Muszą to być przedsięwzięcia realizowane na gruntach należących do gminy, tak żeby spełniać wszystkie obwarowania prawne. Urzędnicy będą też podpowiadali mieszkańcom, w jaki sposób pisać te projekty” – tłumaczył Materek.

Miejski samorząd chce przeznaczyć na ten cel w 2015 r. 700 tys. zł. Pod koniec lutego radni Starachowic przyjęli uchwałę w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków w sprawie zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej. Dokument musi się jeszcze uprawomocnić.

Jak napisano w uzasadnieniu uchwały, możliwość inicjowania przez mieszkańców przedsięwzięć na terenie Starachowic „zwiększy ich wpływ na zarządzanie gminą oraz zwiększy aktywność społeczną środowisk”.

Z dokumentu wynika, że wkład własny wnioskodawców w zadanie, poza środkami finansowymi, może obejmować także prace społeczne lub inne usługi związane z inwestycją, np.: opracowanie kosztorysu lub dokumentacji projektowej, transport materiałów.

Inicjatywy mogą dotyczyć m.in. budowy, remontu i modernizacji dróg, budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, remontu budynków i obiektów architektury będących własnością samorządu. Mogą też być związane: z działalnością charytatywną, upowszechnianiem tradycji narodowej, ochroną dóbr kultury, promocją i organizacją wolontariatu, edukacją, działalnością w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochroną przyrody, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

To kolejne przedsięwzięcie, które ma zachęcić starachowiczan do aktywniejszego udziału w życiu lokalnej społeczności. W tym roku planowana jest też druga edycja budżetu obywatelskiego, na który ma być przeznaczone 1,2 mln zł (podobnie jak w pierwszej edycji). Prawdopodobnie zostanę wprowadzone zmiany w regulaminie budżetu – sprawę konsultowano z mieszkańcami.

W ubiegłorocznej edycji swe głosy na 74 projekty oddało ponad trzy tysiące starachowiczan. W głosowaniu w poszczególnych okręgach zwyciężyły: budowa placu zabaw i terenu rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego dla młodzieży i dorosłych na osiedlu Wzgórze, montaż kamer monitoringu na ulicach Granicznej, Kopalnianej i Złotej oraz remonty ulic: Wojska Polskiego i Józefa Dwernickiego. Jeżeli pojawią się oszczędności w przetargach na inwestycje, będą mogły być zrealizowane dodatkowe przedsięwzięcia. (PAP)

ban/ pz/