Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadziła wymóg ustanowienia w urzędach publicznych koordynatora ds. dostępności. Jego zadaniem jest dbać o rozwiązania dostępnościowe w swojej instytucji. Ma wspierać osoby ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jego podmiot, przygotować i koordynować wdrożenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności i monitorować działalność urzędu pod względem zapewnienia dostępności.

 

Wsparcie doradcze dla koordynatorów ds. dostępności

Od lipca do września włącznie ub. r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów realizowała wsparcie doradcze w ramach unijnego projektu „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów”. Celem projektu było podniesienie kompetencji osób pełniących funkcje koordynatorów do spraw dostępności w urzędach i poprawa dostępności i jakości usług administracji publicznej. Ze wsparcia doradczego skorzystało 200 urzędów publicznych z całej Polski, a w całym projekcie przeszkolono ponad 1100 koordynatorów do spraw dostępności w ok. 800 urzędach. Koordynatorzy otrzymali wsparcie doradcze jak poprawić dostępności architektoniczną i komunikacyjno-informacyjną w swoich urzędach. Wsparcie obejmowało:

  • weryfikację dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej urzędu wraz z rekomendacjami,
  • konsultacje dotyczące poprawy dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej,
  • pomoc w przygotowaniu lub aktualizacji planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności.

Przeczytaj także: Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują realnego dostępu do parlamentarzystów

WZORY DOKUMENTÓW:

Rozwiązania dostępnościowe do wdrożenia

W ramach działań doradczych dostępność urzędów została zweryfikowana poprzez listy sprawdzające przygotowane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności.

Wytyczne podzielono na cztery grupy, czyli rozwiązania, które:

  • muszą być wdrożone, ponieważ zawierają realizację obowiązku zapewnienia dostępności, który wynika z przepisów,
  • powinny być wdrożone – ich realizacja nie jest obowiązkowa, ale znacząco poprawi dostępność,
  • mogą być wdrożone – ich realizacja nie wynika wprost z przepisów prawa i/lub nie poprawi dostępności w stopniu znacznym,
  • nie muszą być wdrożone teraz, ale mogą być uwzględnione w przyszłości.

Do każdej wytycznej zostały opracowane rozwiązania modelowe do wykorzystania jako rekomendacje dla całej administracji publicznej. Dlatego raport podsumowujący działania doradcze w urzędach jest o tyle cenny, że może być ważną wskazówką i pomocą dla urzędników, którzy nie uczestniczyli w projekcie. Zestawia bowiem kluczowe wytyczne dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Wartością raportu są również przedstawione rozwiązania pozwalające poprawić dostępność szybko i niskokosztowo w sytuacji, gdy zastosowanie rozwiązań modelowych jest niemożliwe lub wymaga czasu i znacznych środków finansowych. Raport dostępny jest Tutaj