Przedstawicielka zarządu województwa świętokrzyskiego Agata Binkowska przypomniała podczas uroczystości, że stypendia – 3,7 tys. zł na osobę – mogą przeznaczyć m.in na zakup pomocy edukacyjnych, takich jak: fachowe podręczniki, komputery i ich oprogramowanie oraz na opłatę kursów i szkoleń, pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły czy opłatę dostępu do internetu.

W bieżącym roku szkolnym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło 539 wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu. Pozytywnie zaopiniowano 532 z nich (297 dotyczyło uczniów gimnazjów, a 235 – liceów). Premiowano osoby, które równocześnie miały wysokie oceny (trzeba było mieć odpowiednio wysoką średnią ocen z ostatniego świadectwa z trzech przedmiotów w dziedzinach: matematyczno-przyrodniczych, języków obcych lub technologii informatycznych) i niskie dochody na osobę w rodzinie. Punkty przyznawano także m.in. za wyniki egzaminów zewnętrznych i olimpiad przedmiotowych.

Wsparcie - po 500 zł za ucznia - przewidziano też dla nauczycieli opiekujących się stypendystami (maksymalnie trzema). Nauczyciel i uczeń, przy wsparciu rodziny, będą konstruować indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia.

Paweł Jacak z I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, mieszkaniec Kurozwęk w pow. staszowskim, podczas naboru otrzymał największą liczbę punktów. Jest laureatem pięciu wojewódzkich konkursów dla gimnazjalistów: matematycznego, informatycznego, fizycznego, chemicznego i geograficznego. "Jestem wszechstronnym uczniem, ale zawsze pasjonowała mnie matematyka i ten przedmiot lubię najbardziej. Część pieniędzy ze stypendium przeznaczę na cotygodniową podróż do domu z Kielc, planuję też kupić komputer" – powiedział dziennikarzom licealista.

Uczeń I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich Mikołaj Grzebieluch, był drugi w rankingu. Jest laureatem Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów oraz trzech wojewódzkich konkursów dla uczniów gimnazjów: matematycznego, informatycznego i fizycznego. "Pieniądze ze stypendium przeznaczę pewnie na zakup literatury" – deklarował.

Stypendia są przyznawane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i z budżetu samorządu. W tym roku na ten cel przeznaczono ok. 1 mln zł.

Druga część regionalnego programu stypendialnego (na którą przeznaczono także ok. 1 mln zł) jest skierowana do uczniów szkół zawodowych – techników, zasadniczych szkół zawodowych i średnich szkół artystycznych. Kolejne 200 osób odbierze stypendia we wtorek. Wśród kryteriów naboru ważne były w tym przypadku m.in. oceny i osiągniecia uzyskane przez uczniów z przedmiotów zawodowych.

Regionalny program stypendialny ma być realizowany w woj. świętokrzyskim do 2020 lub 2022 r. Jak zapowiadał wcześniej marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, po reformie oświaty, która zakłada likwidację gimnazjów, regulamin programu zostanie zrewidowany.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją programu stypendialnego realizowane w woj. świętokrzyskim z funduszy UE w latach 2007-2013, ze środków programu Kapitał Ludzki. Przyznano wówczas 1500 stypendiów na kwotę ok. 5 mln zł (jedno stypendium – 3,6 tys. zł).