Zgodnie z planowanym porządkiem obrad posłowie rozpoczną 81. posiedzenie Sejmu w środę o godz. 9. Najpierw ma nastąpić odwołanie Generalnego inspektora ochrony danych osobowych Wojciecha Wiewiórowskiego. Pod koniec listopada zrzekł się on stanowiska, ponieważ ma zostać zastępcą europejskiego rzecznika ochrony danych. Aby do tego doszło, musi zostać odwołany ze swojego stanowiska w Polsce przez Sejm za zgodą Senatu.

Następnie posłowie mają zdecydować, czy odrzucić rządowy projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Wdraża on unijne przepisy dot. m.in. rejestru statków rybackich, połowów morskich, podziału kwot połowowych. Wniosek o odrzucenie go w I czytaniu złożył klub PiS. Zdaniem wnioskodawców posłowie nie zdążyli zapoznać się z ponad 150-stronicowym dokumentem z powodu zbyt szybkiego procedowania. Padły też zastrzeżenia merytoryczne; zdaniem PiS projekt nie odpowiada na oczekiwania rybaków.

Kolejny punkt posiedzenia - II czytanie zmian w ustawie o finansowaniu nauki. Projekt zakłada rozszerzenie terminów badań naukowych i pojęcia młodego naukowca, wyłączenie jednostek np. w stanie likwidacji z postępowania o przyznanie środków finansowych na naukę. Projekt założeń do nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki w listopadzie 2012 r. zaprezentowała ówczesna minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. W grudniu 2013 r. przyjął go rząd, a 17 stycznia br. został przesłany do Sejmu. Podczas sejmowych prac nad rządowym projektem nowelizacji, ze względów legislacyjnych, przygotowano też uzupełniający go projekt Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Podczas I czytania obydwa projekty złączono w jeden i to na nim prowadzone są dalsze prace.

Projekt autorstwa SLD zakładający możliwość łączenia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta z mandatem senatora to następna sprawa, jaką zajmą się posłowie. Obecnie ustawa o samorządzie gminnym zakazuje obecnie łączenia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta z mandatem senatora i posła. Autorzy projektu oceniają, że proponowana zmiana umożliwi przekształcenie izby "refleksji i zadumy" w "prężniej działający organ władzy ustawodawczej".

Późnym popołudniem odbędzie się też pierwsze czytanie poselskiego projektu wprowadzającego krajowy rejestr skazanych za przestępstwa seksualne. Rejestr miałby być dostępny przez internet. Krytycznie oceniła go Krajowa Rada Sądownictwa, której zdaniem "częste i nieskoordynowane zmiany przepisów w systemie prawa karnego podważają konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa". Sąd Najwyższy ocenił zaś, że właściwsze od tworzenia takiego rejestru byłoby ulepszenie obecnie funkcjonującego Krajowego Rejestru Karnego, przez zwiększenie dostępu do niego podmiotów związanych z edukacją i wychowaniem.

W czwartek posiedzenie zostanie wznowione o godz. 9. Posłowie będą mieć czas na zadawanie pytań w sprawach bieżących.

Posłowie być może przeprowadzą tego dnia II czytanie projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Karta wprowadza zniżki i przywileje dla rodzin wielodzietnych; funkcjonuje już od maja 2014 r. na mocy rządowego programu. Umocowanie ustawowe zapewnić ma stabilność zaproponowanych w niej rozwiązań. Rząd chce, by ustawa weszła w życie od początku 2015 r. Wszystkie kluby popierają projekt.

Po południu wysłuchają informacji rządu o realizacji w roku 2013 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Następnie posłowie pochylą się nad projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego przygotowanym przez PiS. Zakłada on zmiany w sposobie powoływania składu PKW oraz możliwość "dźwiękowej i filmowej rejestracji procedur wyborczych". Obecny skład PKW to 9 sędziów wskazanych przez prezesów TK, SN i NSA. Według propozycji PiS skład PKW miałby nadal być 9-osobowy: sędzia Trybunału Konstytucyjnego (wskazany przez prezesa TK), sędzia Sądu Najwyższego (wskazany przez pierwszego prezesa SN), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (wskazany przez prezesa NSA) oraz sześciu członków powołanych przez prezydenta na wniosek wszystkich klubów parlamentarnych. PiS proponuje też, by w komisjach wyborczych niższego szczebla mogli zasiadać przedstawiciele partii politycznych, reprezentowanych w parlamencie.

Trzy kolejne punkty to projekty uchwał ustanawiających rok 2015: Rokiem Jana Pawła II (w dziesiątą rocznicę śmierci i pierwszą rocznicę kanonizacji); Rokiem Jana Długosza (w 600. rocznicę urodzin polskiego kronikarza) i Rokiem Polskiego Teatru Publicznego (250 lat od powołania Teatru Narodowego).

Na czwartkowy wieczór zaplanowano pracę nad projektem ustawy o stowarzyszeniu Mołdawii z UE. Mołdawia podpisała 27 czerwca w Brukseli umowę, która otwiera drogę do pogłębienia politycznego zbliżenia i gospodarczej integracji Mołdawii z UE. Przewiduje ona utworzenie strefy wolnego handlu między UE a Mołdawią, zobowiązuje też to państwo do przeprowadzenia reform mających na celu wdrażanie unijnych standardów. Mołdawia ratyfikowała umowę na początku lipca br., co pozwoliło na rozpoczęcie tymczasowego wdrażania zapisów o utworzeniu pogłębionej i całościowej strefy wolnego handlu (DCFTA) od 1 września. Pełne wejście w życie porozumienia wymagać będzie jeszcze ratyfikacji umowy przez wszystkie kraje unijne. Na ratyfikację zgodził się już Parlament Europejski.
Ostatniego dnia posiedzenia rano zarezerwowano z kolei czas na ewentualne poprawki Senatu do kilku ustaw. Izba wyższa zbiera się na posiedzeniu w środę i czwartek. Jeśli wprowadzi poprawki do ustaw, mogą one wrócić do Sejmu już w piątek.

Chodzi tu o ewentualne poprawki do nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która przewiduje wprowadzenie większego nadzoru nad tzw. krótką sprzedażą oraz zwiększenie ochrony inwestorów na rynku walutowym. Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego.
Kolejną ustawą, która może wrócić z Senatu, dotyczy rolnictwa ekologicznego. Ułatwić ma ona rolnikom produkcję ekologiczną i uprościć przekazywanie przez jednostki certyfikujące danych dotyczących kontrolowanych producentów Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Senatorowie mogą też wprowadzić poprawki do nowelizacji prawa energetycznego. Wprowadza ona m.in. koncesję na obrót węglem z zagranicy. Ma to chronić polski sektor węglowy przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją. W tej samej sytuacji jest nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, łagodzącej przepisy dotyczące oznaczania towaru, wprowadzanego do obrotu na terenie Polski.

W piątek ok. godz. 10 w Sejmie mają rozpocząć się głosowania.
Posłowie mają zdecydować m.in. o dalszej pracy nad poselskim projektem nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń precyzującego definicję "nieznacznej ilości" narkotyku. Wnioski o odrzucenie projektu złożyły kluby PO, PiS i SLD. Przedłożenie autorstwa TR wprowadza limity stężenia marihuany i haszyszu w organizmie, których przekroczenie byłoby karane. Autorzy projektu sugerują ustalenie poziomu 5ng/ml jako odpowiadającego przyjętemu w Polsce dopuszczalnemu limitowi 0,2 promila alkoholu, różnicującego sankcję między wykroczeniem a przestępstwem.

Przed południem w piątek posłowie mają wysłuchać informacji ministra środowiska o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013.
Posiedzenie Sejmu powinno zostać zamknięte ok. godz. 14.30.(PAP)