„Budżet na 2017 r. definiuje działania, które będą służyły mieszkańcom Gorzowa Wlkp. przez wiele lat. To wyzwania, które podniosą standard miasta i życia w nim” – powiedział prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

Po stronie wydatków w projekcie budżetu na 2017 r. zapisano prawie 668 mln zł - to więcej o 133 mln zł niż w 2016 r.

Do największych przedsięwzięć inwestycyjnych w przyszłym roku będzie należała realizacja systemu zrównoważonego transportu miejskiego. Koszt własny zadania to 33,4 mln zł. Jest to zarazem największa inwestycja komunikacyjna zaplanowana na przyszły rok.

Na kontynuację zadania „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.” zapisano 11,7 mln zł. Kolejne duże przedsięwzięcia to przebudowa ul. Kobylogórskiej, na którą zaplanowano 7,5 mln zł, oraz przebudowa ulicy Kostrzyńskiej – 6,7 mln zł.

Ponadto, przewiduje się zakończenie przebudowy ulicy Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem przy ul. Jagiełły i włączeniem w ul. Warszawską (3,4 mln zł); budowę drugiej jezdni ulicy Myśliborskiej (2,8 mln zł); modernizację wschodniego wylotu drogi krajowej 22 na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta (2,5 mln zł). Przebudowy doczeka się też kilka innych gorzowskich ulic.

W przyszłym roku opracowywane będą dokumentacje projektowe na budowę węzła przesiadkowego przy dworcu PKP wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej (250 tys. zł), przebudowę ul. K. Wielkiego (200 tys. zł), ul. Sulęcińskiej (52 tys. zł), przebudowę ulic Chorwackiej i Litewskiej (80 tys. zł).

W budżecie zapisano kilkadziesiąt mniejszych kwotowo inwestycji. Na wydatki związane z tzw. budżetem obywatelskim zabezpieczono ponad 4 mln zł; będzie to 13 inwestycji.

Dochody miasta z tytułu podatków i opłat wyniosą około 115,7 mln zł, z czego ponad 75,3 mln zł to szacowane wpływy z podatku od nieruchomości. Z dzierżaw i sprzedaży miasto zamierza uzyskać ponad 11 mln zł. Wpływy do budżetu z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT wyniosą prawie 140,3 mln zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa zasili kasę miejską kwotą 156,4 mln zł. Najwyższa będzie subwencja oświatowa, która zamknie się w kwocie ok. 148,3 mln zł. Największą pozycją po stronie wydatków miasta jest właśnie oświata i edukacja. W budżecie na 2017 r. na ten cel zapisano prawie 204,2 mln zł, co oznacza, że samorząd będzie musiał dołożyć do subwencji ok. 56 mln zł z własnej kieszeni.

Zadania samorządu z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rodziny pochłoną w przyszłym roku prawie 163,62 mln zł; z tego 56,8 mln zł to dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 500+. Po stronie wydatków to druga co do wielkości pozycja.

Na gospodarkę komunalną Gorzów Wlkp. zamierza wydać prawie 26,7 mln zł, na kulturę 16 mln zł i 17 mln zł na sport. W kulturze największym obciążeniem są koszty utrzymania Filharmonii Gorzowskiej, które w przyszłym roku oszacowano na 5,4 mln zł.

W 2017 r. miasto planuje wydać na administrację 55,9 mln zł. W dziale wydatków na administrację zostały uwzględnione środki na dwa duże projekty.

Pierwszy z nich (za 6,15 mln zł, w tym 5,2 mln zł dofinansowanie z EFRR) dotyczy informatyzacji urzędu, natomiast drugi, za prawie 1,08 tys. zł, w tym 0,97 mln zł dofinansowania z Funduszu Spójności i BP, obejmuje niezbędne wydatki bieżące w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wyjaśniła rzecznik.

Obecnie dług Gorzowa Wlkp. sięga 132,46 mln zł, tj. ok. 22 proc. dochodów ogółem. Zgodnie z przyjętymi założeniami budżetu na koniec 2017 r. procentowy wskaźnik zadłużenia wzrośnie o 4 proc., bowiem planowany deficyt zostanie pokryty kredytem w wysokości 43 mln zł oraz pożyczką sięgającą 3,4 mln zł. (PAP)