Projekt ustawy o jawności życia publicznego minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik przedstawili 23 października. Projekt przewiduje m.in. stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym oraz nowy wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych

Projekt zakłada obowiązek prowadzenia jawnego ogłaszanego w BIP lub na stronach internetowych rejestru umów cywilnoprawnych. Obowiązek ten będzie spoczywał na jednostkach sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwach państwowych, instytutach badawczych oraz spółkach zobowiązanych, tzn. takich, w których udział Skarbu Państwa lub samorządu wynosi ponad 10 procent.

Projekt reguluje też status sygnalisty, tj. osoby zgłaszającej wiarygodne informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcyjnego dotyczące urzędu lub przedsiębiorstwa, w którym lub dla którego, świadczy pracę. Osoba, której prokurator przyzna taki status, uzyska od państwa ochronę i pomoc prawną polegającą m.in. na ochronie zawodowej oraz prawnej.

Projekt przewiduje obowiązek przygotowania i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w jednostkach sektora publicznego oraz w co najmniej średnich przedsiębiorstwach.

Resorty miały czas do 2 listopada, by przedstawić swoje opinie o przepisach, które mają wzmocnić transparentność państwa.

W liście z 25 października do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, Rady Dialogu Społecznego, Krajowej Izby Gospodarczej, Najwyższej Izby Kontroli oraz stowarzyszeń i organizacji zajmujących się m.in. obroną praw człowieka poproszono o przygotowanie opinii do treści proponowanej ustawy do 3 listopada.

Termin konferencji uzgodnieniowej, podczas której zostanie podsumowany proces konsultacji publicznych, wyznaczono na 6 listopada na godz. 11. Ma odbyć się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - wynika z listu przewodniego umieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Obecna wersja projektu zakłada, że ustawa zacznie obowiązywać 1 stycznia 2017 r.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski