Za projektem głosowało w czwartek 81 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich względnie aspirantury naukowej.

Projekt stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i został przygotowany przez senacką Komisję Ustawodawczą. Ma wyeliminować z Ustawy o rencie socjalnej, zakwestionowanej przez TK, przesłanki przebywania na terytorium RP. Zastąpiono ją wymogiem posiadania miejsca zamieszkania w Polsce.

W czerwcu 2013 r. Trybunał orzekł, że wymóg przebywania na terytorium Polski jest nieracjonalny, absolutnie oderwany od istoty renty socjalnej. Sędziwie Trybunału uzasadniali, że taka regulacja "uderza w godność osoby uprawnionej do renty socjalnej i pozbawia jej prawa do godnego życia, w tym do ukończenia studiów za granicą".

Trybunał przypomniał też, że renta socjalna przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i prawo nie wymaga, by osoba uprawniona do renty była "aż tak bardzo zintegrowana z państwem i społeczeństwem polskim". Wystarczy, że ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Zmiany obejmą nie tylko obywateli polskich, ale też spełniających określone w ustawie kryteria cudzoziemców, obywateli państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA oraz członków ich rodzin, jeżeli posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP.

Senator Grażyna Sztark (PO) poinformowała w czwartek, że skutkiem nowelizacji będzie wzrost wydatków ZUS z tytułu wypłaty rent socjalnych, ale dokładne oszacowanie tych kosztów nie jest obecnie możliwe. (PAP)