Za zmianą głosowało 420 posłów, nikt nie był przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Przyjęta nowelizacja ma dostosować nasze prawo do przepisów Unii Europejskiej. Do uzupełnienia zapisów w polskim k.p.c. wezwała nasz kraj Komisja Europejska, która dostrzegła ich niezgodność z prawem unijnym.

Zmiana zmierza do zrównania skutków złożenia pisma procesowego w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w Polsce i placówce pocztowej operatora świadczącego usługi pocztowe w innym państwie UE. W obu przypadkach oddanie pisma będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Obecnie taki skutek dotyczy wyłącznie pism oddanych w polskiej placówce pocztowej.

Nowelizacja zakłada też, że jeśli strona postępowania nie ma adresu w Polsce lub innym państwie członkowskim UE i nie ustanowiła zamieszkałego w Polsce pełnomocnika do prowadzenia sprawy, to musi wskazać pełnomocnika do doręczeń na terenie naszego kraju