W sprawie SK 8/20 Trybunał Konstytucyjny badał art. 11 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wątpliwość, która stała się podstawą do złożenia skargi konstytucyjnej, dotyczyła m.in. potencjalnego naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu. Skarżący wskazywał bowiem, że związanie prawomocnym, skazującym wyrokiem karnym dotyczy nie tylko oskarżonego, przeciwko któremu zapadł wyrok skazujący, lecz także osoby, wobec której toczy się postępowanie podatkowe, lecz która nie występowała w postępowaniu karnym jako oskarżony. 

- W konsekwencji osoba ta zostaje pozbawiona możliwości wykazywania w postępowaniu podatkowym okoliczności, które przemawiają na jej korzyść, ale są sprzeczne z ustaleniami prawomocnego skazującego wyroku karnego - wskazywano w uzasadnieniu. 

Czytaj też: TK: Rozszerzające traktowanie zakazu prowadzenia pojazdów jest niezgodne z Konstytucją

Ograniczenie było niezbędne dla ochrony innych wartości 

TK uznał jednak, że przepis PPSA nie naruszył regulacji zawartych w ustawie zasadniczej. Po pierwsze, ustawodawca prawidłowo zawarł regulację w ustawie. Formalna przesłanka dopuszczalności wprowadzenia ograniczenia prawa do sądu została więc spełniona. 

 


- Zasada związania sądu administracyjnego prawomocnym, skazującym wyrokiem karnym została ustanowiona po to, by uniknąć rozbieżności w orzecznictwie w związku z tak istotną kwestią, jak przypisanie określonej osobie tego, że popełniła przestępstwo. Ustawodawca zdecydował, że wiążąca wypowiedź w tej kwestii może pochodzić wyłącznie od sądu karnego, zwłaszcza że sądy administracyjne nie prowadzą postępowania dowodowego oraz nie rozstrzygają sprawy co do istoty - wskazano w ramach motywów uzasadnienia. 

Zobacz też linie orzecznicze w LEX: 

Znaczenie wyroku uniewinniającego sądu karnego w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym >

Pojęcie wyroku skazującego wydanego w sprawie karnej na gruncie art. 11 p.p.s.a. >

 

Po drugie, TK ocenił, że spełniona została również przesłanka proporcjonalności. Wskazał też, że nie uniemożliwia stronie składania wszelkich wniosków dowodowych. Sędziowie doszli więc do wniosku, że przepis nie nakłada nadmiernych obciążeń na obywateli. 

Zdania odrębne do wyroku złożyli sędziowie TK: Michał Warciński i Andrzej Zielonacki. Orzeczenie zapadło większością głosów.