Zgodnie z dzisiejszym prawem zapasy ropy i paliw muszą odpowiadać 90-dniowemu średniemu dziennemu ich zużyciu. Natomiast zapasy gazu LPG - 30-dniowemu średniemu dziennemu jego zużyciu. Zapasy obecnie dzielą się na obowiązkowe oraz państwowe. Te pierwsze tworzą i utrzymują producenci paliw i obracający nimi - zabezpieczają one 76 dni zużycia. Natomiast zapasy państwowe pokrywają 14 dni zużycia; utrzymywane są przez Agencję Rezerw Materiałowych (ARM), za co płaci budżet.

Projekt, wdrażając nową europejską dyrektywę 2009/119/WE, nakłada obowiązek utrzymywania zapasów odpowiadających co najmniej 90 dniom średniego dziennego przywozu ropy naftowej i produktów naftowych lub 61 dniom średniego dziennego zużycia krajowego, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.

W przypadku Polski wyższą wartość stanowi 90 dni średniego dziennego przywozu netto, tj. około 6 mln 600 tys. ton, podczas gdy 61 dni średniego dziennego zużycia krajowego wynosi około 4 mln 500 tys. ton. Zasadnicza zmiana dotyczy sposobów obliczania - ze średniego zużycia na średni przywóz. Natomiast zapasy państwowe zostaną włączone do obowiązkowych, które w całości znajdą się w gestii ARM. Z powodu tej zmiany zapasy firm będą mogły być niższe.

W ocenie skutków regulacji oszacowano, że generalnie przedsiębiorcy będą musieli trzymać o 10 proc. mniej zapasów obowiązkowych, wartych ok. 1,5 mld zł, a ich roczne oszczędności z tego tytułu wyniosą 60 mln zł. Wielkość tych zapasów będzie stopniowo spadać wraz ze wzrostem zapasów ARM, do poziomu 53 dni średniego przywozu na koniec 2017 r. z 76 dni dziś. Oceniono, że spadek wartości zapasów w latach 2015-2017 wyniesie ok. 4 mld 450 mln zł.

W związku ze zmianą sposobu liczenia trzeba będzie do końca 2017 r. znacząco podnieść zapasy LPG - o wolumen odpowiadający 46-dniowemu przywozowi. Tworzenie tej rezerwy ARM sfinansuje z oddzielnej dla płynnego gazu opłaty zapasowej, której przełożenie na cenę detaliczną rząd oszacował na 5-6 groszy na litrze LPG.

Przeciwko temu rozwiązaniu zaprotestowała branża LPG. "Uważamy, że te przepisy są krzywdzące dla naszych konsumentów. W sposób nieuzasadniony podnoszą koszty, które ponosi branża, a co za tym idzie - konsumenci. Te koszty mogą wzrosnąć, jeśli chodzi o autogaz o 9-11 groszy za litr oraz o około 2 złotych w przypadku 11-kg butli z gazem" - mówił ostatnio prezes rady Polskiej Izby Gazu Płynnego Paweł Bielski. Branża przypomina, że oprócz 1,7 mln kierowców, którzy tankują autogaz, z LPG do ogrzewania korzystają miliony gospodarstw rolnych i właścicieli domów. (PAP)