Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, proszone o komentarz, nie odniosło się do tej sprawy.

O tym, że minister kultury Małgorzata Omilanowska przyjęła rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora FN i zaakceptowała kandydaturę Sienkiewicz-Rogowskiej na to stanowisko MKiDN poinformowało pod koniec października. Wcześniej, na początku października, resort informował, że minister kultury powołała komisję do przeprowadzenia konkursu na dyrektora FN. Kandydatura Sienkiewicz-Rogowskiej w konkursie została następnie zarekomendowana właśnie przez tę komisję. W skład komisji wchodzili m.in.: była szefowa (od 3 października 2005 r. do 2 października 2015 r.) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz oraz Małgorzata Szumowska, Krzysztof Zanussi, Olgierd Łukaszewicz i Juliusz Machulski.

Anna Sienkiewicz-Rogowska jest od 2008 r. pełnomocnikiem dyrektora PISF ds. upowszechniania kultury filmowej. Tadeusz Kowalski wzywa w piśmie skierowanym do minister kultury Małgorzaty Omilanowskiej do wyznaczenia komisji konkursowej w nowym składzie - bez udziału Agnieszki Odorowicz.

Kontrakt prof. Tadeusza Kowalskiego, dyrektora Filmoteki Narodowej od 2008 r., kończy się 19 listopada. Kowalski chciał kontynuować pracę na tym stanowisku i również startował w konkursie na szefa FN.

W piśmie, które skierował do minister Omilanowskiej, Kowalski powołał się na Rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Zwrócił uwagę, że członkiem komisji nie może być "osoba przystępująca do konkursu albo (...) pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności". "W komisji zaś zasiadała pani Agnieszka Odorowicz (nie tak dawno dyrektor PISF), zaś wybrana przez komisję pani A. Sienkiewicz-Rogowska była podwładną pani A. Odorowicz w PISF w okresie od 2008 roku do początków października 2015" - napisał Kowalski.

Jego zdaniem "wskazany stosunek zależności (...) budzi uzasadnione wątpliwości co do obiektywizmu pani A. Odorowicz w działaniach komisji, i to nadto we wpływie na pozostałych członków komisji w powołaniu kandydata".

Dotychczasowy szef FN zauważył, że "organizator konkursu już z chwilą ujawnienia się wskazanego stosunku zależności był zobowiązany (...) wyznaczyć inną osobę do komisji z zachowaniem trybu powołania członka komisji". "Niestety czynności tej organizator nie dokonał przez co zostało naruszone prawo, a wybór kandydata na dyrektora dokonał się z naruszeniem wyznaczonej rozporządzeniem procedury konkursowej. Okoliczność tę organizator konkursu winien wziąć pod uwagę z urzędu przed wyłonieniem kandydata, ale i także dziś" - napisał Kowalski, według którego "konkurs powinien zostać przeprowadzony z udziałem innego składu komisji od początku".

"Wzywam organizatora konkursu na dyrektora Filmoteki Narodowej do usunięcia skutków naruszenia prawa i zaistniałej bezczynności wobec przepisów (...) rozporządzenia i wyznaczenia komisji w nowym składzie bez udziału pani A. Odorowicz w celu dokonania wyboru dyrektora Filmoteki Narodowej w warunkach konkursu nie budzących wątpliwości co do obiektywizmu i bezstronności" - czytamy w piśmie do minister kultury.

"Nadto wzywam panią minister do nie dokonywania wadliwego aktu powołania pani Anny Sienkiewicz-Rogowskiej na stanowisko dyrektora Filmoteki Narodowej i nie zawierania umowy (...), gdyż dojdzie w ten sposób do dalszych konsekwencji wobec już zaistniałych naruszeń prawa, których ochrony będę domagał się na drodze prawnej" - napisał Tadeusz Kowalski.

Anna Sienkiewicz-Rogowska jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracowała w bankowości jako ekspert ds. marketingu. W latach 2001-2005 była producentką Festiwalu Filmowego i Artystycznego "Lato Filmów" w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą. Współpracowała przy produkcji filmów dokumentalnych. Z ramienia PISF nadzorowała m.in. realizację programów edukacyjnych takich, jak Filmoteka Szkolna.

Tadeusz Kowalski jest ekonomistą, menedżerem kultury, specjalistą z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania mediami, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, autorem publikacji krajowych i zagranicznych. Jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Filmotek (ACE). Pracował w Eurece Audiowizualnej w Brukseli, gdzie zredagował książkę o systemach finansowania kinematografii. Jest ekspertem KRRiT, członkiem Rady Nadzorczej TVP.

Filmoteka Narodowa, świętująca w tym roku 60-lecie działalności, to państwowa instytucja kultury, której statutowym zadaniem jest ochrona dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii (m.in. gromadzenie zbiorów filmowych - taśm, a także scenariuszy, scenopisów, książek o tematyce filmowej, plakatów, fotosów) oraz upowszechnianie kultury filmowej. Kolekcja FN - zbiory filmowych taśm i archiwaliów - jest jedną z największych w Europie.(PAP)