Sejm uchwalił ustawę 23 października. Po podpisaniu jej przez Bronisława Komorowskiego, otwiera się formalna ścieżka do ratyfikacji Protokołu przez Polskę.

Polska jest już stroną Prawnokarnej konwencji o korupcji i należy do funkcjonującej pod egidą Rady Europy Grupy Państw przeciwko Korupcji (GRECO). "Grupa ta rekomendowała, by Polska jak najszybciej podpisała i ratyfikowała Protokół Dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji, który wszedł w życie 1 lutego 2005 r." - podkreśliła Kancelaria Prezydenta.

Protokół uzupełnia regulacje konwencji wprowadzając nakaz, by państwa członkowskie penalizowały przestępstwa czynnej i biernej korupcji, popełnione przez krajowych i zagranicznych arbitrów oraz ławników. W związku z tym, w Protokole wprowadzono definicje pojęć: arbiter, umowa arbitrażowa i członek ławy przysięgłych (w Polsce jest nim ławnik).

Protokół zawiera też definicje przestępstwa korupcji czynnej i biernej, analogicznie jak czyni to Konwencja. Podobnie jak Konwencja, protokół przewiduje też mechanizm monitoringu implementacji jego postanowień oraz zawiera przepisy odnoszące się do podpisania i wejścia w życie oraz przystąpienia lub wypowiedzenia Protokołu.

Kancelaria prezydenta podkreśla, że zgodnie z opinią polskich ekspertów z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, przepisy prawa polskiego odnoszące się do korupcji są w pełni zgodne z postanowieniami Protokołu.

"Przepisy te, zapewniające realizację wymogów Protokołu, stosowane będą przez polskie organy ścigania i przez sądy (...) Ratyfikacja Protokołu dodatkowego do konwencji przyczyni się do wzmocnienia wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako państwa zwalczającego korupcję" - wskazano w informacji o podpisaniu przez prezydenta ustawy.