Ustawa uchwalona przez Sejm 10 lipca br. wdraża Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014–2020. Jest on następcą funkcjonującego w latach 2007-2013 Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Większość przyjętych rozwiązań jest taka sama, jakie były w poprzedniej perspektywie finansowej. Podstawową różnicą w stosunku do okresu programowania 2007–2013 jest rezygnacja z lokalnych grup rybackich. Ich miejsce zajmą lokalne grupy działania realizujące lokalne strategie rozwoju. Ustawa reguluje treść i strukturę przyszłego programu operacyjnego, w szczególności podział na tzw. priorytety oraz działania.

Ustawa określa zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania sektora rybackiego z udziałem środków unijnych. I tak zarządzaniem środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020, w tym przyznawaniem pomocy, będą się zajmowały Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) i samorządy wojewódzkie.

ARiMR przejmie kompetencje dotyczące rozwoju i inwestycji we floty rybackie, akwakultury, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa. Władze regionalne natomiast zarządzać będą rozwojem obszarów zależnych od rybactwa.

Pomoc finansowa ma być przyznawana na podstawie umowy o dofinansowanie lub decyzji administracyjnej. Umowa o dofinansowanie określać ma w szczególności przedmiot i strony umowy, warunki, termin i miejsce realizacji operacji, wysokość pomocy, sposób weryfikacji poniesionych kosztów, warunki i terminy wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, warunki rozwiązania umowy, a także warunki i sposób zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy w przypadku, gdy pomoc jest nienależna lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

Na wsparcie sektora rybackiego Polska otrzymała z EFMR ponad 531 mln euro, co łącznie z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro, czyli blisko 3 mld zł.

Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni od ich ogłoszenia. (PAP)