Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 9 listopada, Senat nie wprowadził do niej poprawek.

Nowelizacja ma na celu wskazanie podmiotu obowiązanego do pokrywania kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia, powstałych w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostek samorządu terytorialnego, czyli straż gminną lub straż miejską - wskazała w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Jak zaznaczono chodzi w szczególności o należności z tytułu udziału w czynnościach wyjaśniających świadka, osoby mu towarzyszącej, biegłego, tłumacza, specjalisty oraz działającego z urzędu adwokata lub radcy prawnego.

Na podstawie dotychczasowych przepisów nie można jednoznacznie wskazać podmiotu, który powinien zwrócić koszty powstałe w toku takich czynności. Straż gminna lub miejska jest jednostką samorządu, a jego budżet jest odrębny od budżetu Skarbu Państwa.

"Wątpliwości interpretacyjne powodują, że częstokroć nie jest realizowane prawo świadka, biegłego, tłumacza, specjalisty do wypłaty przyznanych mu należności za udział w czynnościach" - zwracał uwagę resort sprawiedliwości.

Nowelizacja wprowadza jednoznaczną zasadę, że jeśli czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie prowadzić będzie straż gminna lub straż miejska, to zwrot wydatków tymczasowo nastąpi z budżetu gminy. Natomiast jeśli czynności te prowadzić będzie policja lub inna służba państwowa, na przykład straż parku narodowego, zwrot wydatków na rzecz świadków pochodzić będzie tymczasowo z budżetu państwa.

Ostatecznie w przypadku skazania sąd orzeknie o zwrocie wydatków i innych należności na rzecz odpowiednio: Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zaś w razie umorzenia postępowania lub uniewinnienia obwinionego koszty postępowania poniosą, odpowiednio: Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Koszty postępowania mediacyjnego ponosić będzie również odpowiednio: Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego – w zależności o tego, który organ skierował sprawę do mediacji. Koszty związane z udziałem w postępowaniu tłumacza ponosić będą także Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego – w zależności od tego, który organ prowadził czynności wyjaśniające.

W nowelizacji rozstrzygnięto również, że organami właściwymi do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie organu prowadzącego czynności wyjaśniające w przedmiocie kosztów będzie w przypadku straży gminnej lub miejskiej – prokurator, a w przypadku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez prokuratora – prokurator nadrzędny.

Jak poinformowano prezydent podpisał nowelizację 19 grudnia. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ par/