Nowelizacja rozszerza katalog okoliczności wyłączających możliwość pełnienia funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego. Teraz nie będzie można łączyć tej funkcji m.in. z pracą na rzecz ministerstwa sportu, funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w tym samym sporcie.

 

Zamkniętą drogę do zarządu mają osoby, które były pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

Poprzez włączenie członka zarządu polskiego związku sportowego do katalogu osób rozumianych przez ustawę jako pełniące funkcje publiczne, osoba kandydująca na tę funkcję będzie obowiązana złożyć oświadczenie lustracyjne.

 

Członek zarządu nie może również być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem członka organu podmiotu świadczącego na rzecz polskiego związku sportowego usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego, a także posiadać akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez związek jego zadań statutowych.

 

O funkcję tę nie mogą również ubiegać się osoby, które były karane dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.

 

Ponadto nowelizacja uporządkowała oraz doprecyzowała przepisy dotyczące stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym, wyróżnień, nagród pieniężnych oraz odznak.

 

Rozszerzono także definicję sportu o współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego, co pozwala uwzględnić w kategorii sportu takie sporty jak szachy, warcaby, brydż sportowy, czy sporty elektroniczne. (PAP)