Jak poinformowała koordynator katedry, dr Alicja Jagielska-Burduk, jednostka będzie działać w ramach Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO (UNESCO Chair on Cultural Property Law) na Wydziale Prawa i Administracji. Jej zespół badawczy będzie zajmował się m.in. problematyką prawnej ochrony dziedzictwa. W zespole są naukowcy zajmujący się zagadnieniami związanymi z prawem ochrony dziedzictwa kultury z Polski, Hiszpanii, Chorwacji i Francji. Wśród zagranicznych instytucji partnerskich są m.in. instytucje badawcze z Indii, Australii oraz Iranu.

"Obecnie jednym z ważniejszych problemów stojących przed instytucjami ochrony dziedzictwa kultury jest nielegalny obrót zabytkami pochodzącymi m.in. z miejsc, gdzie prowadzone są działania zbrojne, lub będący wynikiem działania organizacji terrorystycznych, dla których sprzedaż zabytków i dzieł sztuki jest źródłem finansowania ich działalności. Wiąże się to także z wieloma kwestiami prawnymi, na które będziemy starali się dać odpowiedź w ramach prac naszej katedry" – wyjaśniła dr Jagielska-Burduk.

Wśród zadań, jakie będzie realizowała katedra, jest m.in. prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań, organizacja wydarzeń upowszechniających i popularyzujących naukę oraz działalność dydaktyczną i szkoleniową. W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców przedsięwzięć popularyzujących zagadnienia związane z kulturą i prawem będą wykorzystywane nowe technologie, kanał telewizyjny You Tube oraz media społecznościowe.

Naukowcy zamierzają dotrzeć do wielu miejsc na świecie, gdzie problematyka ochrony dziedzictwa kultury wymaga wyjaśnienia, lub skąd można zaczerpnąć wzorce możliwe do zastosowania w innych częściach świata.

 
Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego>>

"Ustanowienie katedry na naszym uniwersytecie pozwoli być może na utworzenie podobnych jednostek na uczelniach współpracujących z nami w Hiszpanii, Chorwacji czy Francji i dzięki temu działania naszej katedry, mające charakter pilotażowy mogą być zaczynem do stworzenia międzynarodowej sieci. Problem jest poważny, dotyczący wielu miejsc na świecie i wymaga międzynarodowej współpracy w wielu dziedzinach. Zmieniająca się sytuacja na świecie stawia nowe wyzwania także przed naukowcami, którzy dzięki współpracy międzynarodowej i działalności takich instytucji, jak UNESCO mogą pomóc w rozwiązywaniu kolejnych problemów" – uważa dr Jagielska-Burduk.

Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO (University Twinning and Networking - UNITWIN/UNESCO CHAIRS) działa od 1992 r. Na świecie funkcjonuje łącznie około 700 katedr, w tym około 80 z zakresu kultury. W Polsce działa obecnie dziesięć katedr UNESCO. Katedra UNESCO z zakresu prawa ochrony dóbr kultury na Uniwersytecie Opolskim jest jedyną w naszym kraju.(PAP)