Zgodnie z ustawą o prokuraturze prokurator generalny przedstawia premierowi sprawozdanie z rocznej działalności nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego. Minister sprawiedliwości przedstawia natomiast na piśmie swoje stanowisko do sprawozdania prokuratora generalnego. Stanowisko ministra nie jest wiążące dla premiera. Sprawozdanie PG za 2011 r. trafiło do MS w marcu, dokument jest bardzo obszerny i liczy ok. 500 stron.
"Moje stanowisko będzie zawierało wiele krytycznych ocen prokuratury, ale nie trzeba spodziewać się rekomendacji odwołania prokuratora generalnego, gdyż moim zdaniem skala zarzutów nie uzasadnia wniosku o odwołanie" - powiedział dziennikarzom Gowin.
Zgodnie z przepisami premier przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie PG. W przypadku odrzucenia sprawozdania premier może wystąpić do Sejmu z wnioskiem o odwołanie prokuratora generalnego przed upływem kadencji.
Jednocześnie resort sprawiedliwości poinformował, że w czwartek Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się projektem założeń nowelizacji Ustawy o prokuraturze. Prace nad tą nowelizacją trwają w resorcie od kilku miesięcy. W kwietniu - w wywiadzie dla PAP - Gowin mówił, że konieczne jest zwiększenie demokratycznej kontroli nad prokuraturą, bo jej autonomia poszła w Polsce za daleko.
Dwa lata temu - 31 marca 2010 r. - weszło w życie rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. "Mamy świadomość, że reforma ta, choć przyniosła istotne i dobre zmiany, nie została dopięta na ostatni guzik, była niepełna" - ocenił w środę wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski.
Dodał, że jednym z podstawowych zamierzeń planowanych zmian jest sprawienie, aby prokuratura była realnie odpowiedzialna przed społeczeństwem w związku ze swoimi działaniami. Chodzi więc o "wprowadzenie kontroli parlamentarnej nad działalnością prokuratury oraz włączenie prokuratury w realizację polityki karnej rządu przy utrzymaniu zasady niezależności prokuratorów w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych i odrębności prokuratury".
"Przepisy nic nie mówią o niezależności prokuratury jako instytucji, w tym także niezależności od pozostałych organów władzy: rządu, Sejmu i sądownictwa. Jest natomiast niezależność prokuratora w jego decyzjach procesowych" - zaznaczył wiceminister. Dlatego, jak dodał, nieprawdziwe są twierdzenia, że przygotowywany projekt ograniczy w jakimkolwiek stopniu prokuratorską niezależność.
Według planów resortu przewidywane jest wprowadzenie przepisów, które zobowiązywałyby ministra sprawiedliwości do opracowania - w porozumieniu z MSW - założeń zasadniczych kierunków polityki karnej, które następnie przyjmowane byłyby przez rząd. Określone przez rząd kierunki polityki karnej nie byłyby wiążące dla PG, ale prokurator generalny składając coroczne sprawozdanie z działalności prokuratury odnosiłby się do przyjętych przez rząd kierunków.
Ponadto prokurator generalny mógłby wydawać, w oparciu o przyjęte przez rząd kierunki polityki karnej, wytyczne i zarządzenia dla podległych mu prokuratorów. "Tym samym stworzona zostałaby platforma dialogu i współpracy między rządem a PG" - ocenia resort sprawiedliwości. Przewidywane jest także wprowadzenie debaty sejmowej nad corocznym sprawozdaniem PG.
"W toku uzgodnień poczynionych pomiędzy MS a MON uzgodniono, że nastąpi likwidacja struktur prokuratur wojskowych w ich obecnym kształcie, z jednoczesnym włączeniem dotychczasowych prokuratorów wojskowych do struktur prokuratur powszechnych. Planuje się jednak utrzymanie grupy prokuratorów w prokuraturach powszechnych, którzy byliby jednocześnie zawodowo czynnymi żołnierzami delegowanymi poza struktury MON" - wskazał resort sprawiedliwości.
Przewidywana jest także reorganizacja pionu śledczego i lustracyjnego IPN poprzez dostosowanie liczby pracujących tam prokuratorów "do rzeczywistych potrzeb w zakresie ścigania przestępstw" należących do właściwości tych pionów. Nie jest planowana natomiast zmiana trybu powoływania zastępców prokuratora generalnego.
Minister Gowin zaznaczył też, że przygotowywane zmiany powinny być wprowadzone w drodze nowelizacji dotychczasowej Ustawy o prokuraturze. Napisanie nowej ustawy - jak dodał - powinno być bowiem poprzedzone szeroką debatą o kształcie wymiaru sprawiedliwości i połączone z rozłożoną na kilka lat przebudową sądownictwa i organów ścigania. (PAP)