Według informacji BGK do tej pory z programu gwarancji de minimis skorzystało 65,442 tys. przedsiębiorstw.

15 marca minął rok od udzielenia pierwszego kredytu objętego gwarancją państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego, a MF przygotowało rozporządzenie przedłużające działanie programu. Zgodnie z nim BGK może do końca 2015 r. udzielać firmom pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Zgodnie z wcześniejszymi przepisami BGK mógł udzielać mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim firmom gwarancji kredytowych stanowiących pomoc de minimis tylko do końca czerwca 2014.

Program de minimis stanowi dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców, na udzielenie której nie jest potrzebna zgoda Komisji Europejskiej. Jego zadaniem jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. BGK w ramach tego programu udziela gwarancji spłaty kredytów zaciąganych przez firmy w bankach komercyjnych. Chodzi o kredyty zarówno obrotowe, jak i inwestycyjne.

Zgodnie z informacją BGK gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. Przedsiębiorca musi zwrócić gwarantowi wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Przygotowując zmiany MF założyło, że w 2014 roku zostaną udzielone przez BGK gwarancje w ramach pomocy de minimis o wartości ok. 8,5 mld zł, a w 2015 roku o wartości ok. 6 mld zł. W 2013 roku udzielono gwarancji o wartości ok. 7 mld zł.

"Szacuje się, że przy założeniu udzielenia gwarancji de minimis do końca 2015 roku, w łącznej wysokości około 21,5 mld zł, potencjalne wydatki budżetowe na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem gwarancji mogą wynieść około 2,6 mld zł, przy założeniu przeciętnej szkodowości na poziomie 6,21 proc." - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. MF zaznaczyło, że szkodowość ta została oszacowana przez BGK na podstawie wyników dotychczasowej działalności poręczeniowo-gwarancyjnej banku. (PAP)

nik/ mmu/ drag/