- Jestem przedsiębiorcą zwolnionym z VAT. Usługi, które wykonuję wymagają jednak posiadania kasy fiskalnej i wydawania paragonów. Kupiłem kasę online. Następnie złożyłem wniosek o ulgę i wypłatę przez urząd 700 złotych. Do wniosku dołączyłem wymaganą kopię faktury potwierdzającej zakup i oświadczenie, że wcześniej nie musiałem używać kasy. Dokumenty przesłałem za pomocą e-PUAP. Zdziwiłem się jednak, bo parę dni później zadzwoniła do mnie pani z urzędu i poprosiła o kopię wydruku miesięcznego raportu z kasy fiskalnej. Kasa jest online, łączy się ze skarbówką i przekazuje wszystkie informacje o sprzedaży. Po co więc dodatkowo wysyłać kopię raportu – napisał do nas Czytelnik Prawo.pl. Jego zdaniem, to nikomu niepotrzebna biurokracja.

Zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej

Zobaczmy, co mówią przepisy. Regulacje dotyczące rozliczeń VAT ustanawiają ogólną zasadę, z której wynika, że czynni podatnicy podatku VAT mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 złotych. Ulgę rozlicza się w składanej deklaracji VAT.

W przypadku jednak, gdy podatnicy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy online na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika. Zasady składania wniosków określone są w przepisach rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 820) w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Krzysztof Kaźmierski, specjalista ds. podatkowych w Sitech, tłumaczy, że w przypadku podatników zwolnionych z VAT, zwrot na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczął on prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wniosek ten musi zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;
  2. numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;
  2. kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;
  3. w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Ekspert dziwi się jednak, że rozporządzenie nie zostało zmienione i dostosowane do obecnych realiów. - Mając na uwadze główną cechę kas online, jak i rolę, którą ona odgrywa, należy mieć sporą nadzieję, że wymóg załączania kopii raportu fiskalnego, w dobie dostępu organów podatkowych do rozliczeń podatnika w trybie online, niebawem zniknie. Skoro nowe typy kas rejestrujących umożliwiają przekazywanie danych z paragonów, takich jak m.in. NIP podatnika, podstawę opodatkowania, kwotę podatku, stawkę VAT, rodzaj towaru/usługi, datę i czas sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa KAS i system ten odbiera i gromadzi dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych, to spełnienie przez podatnika wymogu rozpoczęcia ewidencji jest sprawdzalny bez faktycznego jego udziału, a w szczególności bez dokumentowania przez niego tego faktu. Zwłaszcza, że dane te są przekazywane w czasie rzeczywistym, bezpośrednio i automatycznie  – tłumaczy Krzysztof Kaźmierski. Potwierdza to także Piotr Chojnacki, doradca podatkowy, partner w kancelarii TA&TPT. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę cel wprowadzenia kas fiskalnych online, wymóg załączenia kopii raportu miesięcznego wydaje się być zbędny, ponieważ dane wynikające z takiego raportu powinny być urzędowi znane.

Zobacz również: Płyny do dezynfekcji opodatkowane 8-proc. stawką VAT >>

Fiskus niezbyt chętnie uwalnia pieniądze z rachunków VAT >>

Niestety przepis funkcjonuje nadal, więc urzędnicy są zobowiązani go stosować, aczkolwiek w oczach podatników spełnienie tego wymogu budzi coraz większe zaskoczenie i zdziwienie. Zwłaszcza, że jak wynika z zebranych przez Prawo.pl informacji, często zdarzają się także sytuacje, że pracownicy urzędów skarbowych proszą firmy o przesłanie kopii różnego rodzaju faktur zakupowych, mimo istnienia jednolitych plików kontrolnych i łatwego dostępu do wszelkich istotnych informacji dotyczących transakcji. Okazuje się zatem, że rozwiązania online, które mają w założeniu pomóc podatnikom i ułatwić im życie, nie do końca się sprawdzają.

 

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

Tymczasem Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany i uproszczenia. Już 1 czerwca zaczną bowiem obowiązywać przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Ministerstwo Finansów zaznacza, że używanie kas wirtualnych nie będzie obowiązkowe. Ma być alternatywą dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących. Każda kasa wirtualna musi przejść proces certyfikacji realizowany przez Główny Urząd Miar. Zgodnie z informacją MF, wirtualne kasy fiskalne będzie mogła stosować branża transportowa oraz branże, które najwcześniej były objęte obowiązkiem posiadania kas online (pierwotnie od 1 lipca 2020 r.), m.in. gastronomia i hotelarstwo. Obowiązek posiadania kas online w tych branżach został przesunięty na 1 stycznia 2021 r.