Pytanie użytkownika LEX Księgowość: Jednostka budżetowa zakupiła składnik wyposażenia o wartości 120 zł. Pracownik dokonujący zakupu przyniósł do rozliczenia wydatku dokument "specyfikacja do paragonu" i potwierdzenie zapłaty kartą. Na dokumencie "specyfikacja do paragonu" jest wskazany nabywca z numerem NIP i odbiorca z numerem NIP nabywcy. Czy taki dokument wystarczy do rozliczenia wydatku i odliczenia podatku VAT?

Odpowiedź

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (u.p.t.u.) kwotę podatku naliczonego stanowi przede wszystkim suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Dokument zawierający dane wymagane dla faktur jest fakturą

W konsekwencji otrzymany przez Państwa dokument pozwala na odliczenie na jego podstawie kwoty podatku naliczonego, o ile jest fakturą. Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że wymaganą treść faktur określają przede wszystkim przepisy art. 106e u.p.t.u. Z przepisów tych nie wynika, aby konieczne było tytułowanie faktur "FAKTURAMI". W konsekwencji każdy dokument zawierający dane wymagane dla faktur jest fakturą niezależnie od jego zatytułowania. Teoretycznie fakturą w związku z tym może być również dokument zatytułowany "specyfikacją do paragonu".

Paragon z NIP nabywcy wystawiony na kwotę nieprzekraczającą 450 zł stanowi fakturę uproszczoną

Zauważyć jednak należy, że na podstawie art. 106e ust. 5 pkt 3 u.p.t.u. istnieje możliwość wystawiania faktur bez szeregu danych wymaganych dla "zwykłych" faktur (tzw. faktury uproszczone). Takie faktury można wystawiać, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro). Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że w świetle tego przepisu paragony z NIP nabywcy wystawiane na kwoty nieprzekraczające 450 zł (albo 100 euro) stanowią faktury uproszczone (zob. komunikaty dostępne pod adresami www.gov.pl/web/finanse/zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow-od-1-stycznia-2020-r oraz www.gov.pl/web/finanse/nowe-zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow).

 

Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że skoro jednostka otrzymała specyfikację do paragonu, wystawiony został paragon. Jeżeli jest to paragon z NIP nabywcy, paragon ten stanowi w świetle powyższego fakturę, a w konsekwencji jednostce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na jego podstawie (oczywiście jeżeli jednostka posiada taki paragon; w przeciwnym razie – skoro jest on fakturą – jednostka może zażądać wystawienia jego duplikatu).

Można odliczyć VAT na podstawie specyfikacji po skorygowaniu treści notą korygującą

Jeżeli jest to paragon bez NIP nabywcy, sprzedawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż, o której mowa (ze względu na brzmienie art. 106b ust. 5 u.p.t.u.). Jeżeli jednak fakturą taką jest otrzymana przez jednostkę "specyfikacja do paragonu" (a więc jeżeli specyfikacja ta zawiera dane wymagane dla faktur), jednostka może odliczyć VAT na jego podstawie po uprzednim skorygowaniu jego treści notą korygującą. W takim razie jednostka będzie się jednak musiała liczyć z możliwością ustalenia jej dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 109a u.p.t.u.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Księgowość:

Czy VAT z paragonu dotyczącego parkowania podlega ujęciu w kosztach podatkowych? >

Jak ujmować w ewidencji VAT faktury VAT marża wystawione do paragonu na firmę? >