„W ocenie Izby ze środków funduszu sołeckiego można dofinansować zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół – jeżeli potrzeba taka, służąca poprawie warunków życia mieszkańców, zgłoszona została przez sołectwo w stosownym wniosku, a rada gminy uznała, iż wniosek ten jest zgodny ze strategią rozwoju gminy” – odpowiada RIO Gminie Bedlno, która pytała o taką możliwość. Więcej>>