Całość zaplanowanych w projekcie budżetu państwa na 2013 r. środków przeznaczonych na realizację zadań oświatowych wynosi łącznie 42 mld 625 mln 18 tys. zł. Z czego subwencja oświatowa ma wynieść 39 mld 511 mln 53 tys. zł, czyli stanowi 92,7 proc. całej kwoty przeznaczonej na edukację.

Do tego dochodzą m.in. środki znajdujące się w budżetach wojewodów (zaplanowano je łącznie na 201 mln 325 tys. zł, co stanowi 0,5 proc. wszystkich środków przeznaczonych na oświatę), w rezerwach celowych (1 mld 292 mln 231 tys. zł, co stanowi 3 proc. środków na edukację) oraz w budżetach ośmiu ministerstw (1 mld 619 mln 409 tys. zł, co stanowi 3,8 proc. środków na edukację).

W projekcie budżetu państwa środki na edukację zapisane są w 24 częściach budżetowych, w ramach trzech działów. W czwartek sejmowa komisja omówiła tylko dwa działy: "oświata i wychowanie" (znajdują się w niej środki wysokości 1 mld 724 mln 50 tys. zł) oraz "edukacyjna opieka wychowawcza" (97 mln 684 tys. zł).

Jak mówił wiceminister edukacji Maciej Jakubowski, wstępnie dochody budżetu państwa w części "oświata i wychowanie" zaplanowano w wysokości 11 mln 987 tys. zł. Te dochody planowane są wyższe o 57,5 proc. w stosunku do dochodów zaplanowanych w 2012 r. Na tak znaczny wzrost dochodu wynika z tytułu opłat, które wnoszone będą przez osoby przystępujące do eksternistycznych egzaminów zawodowych.

Wydatki zaplanowano zaś na kwotę 443 mln zł 862 tys. zł. Co oznacza o spadek o jeden proc. w stosunku do planowanej na bieżący rok. Wydatki na utrzymanie i działanie resortu edukacji zaplanowano w kwocie 43 mln 637 tys. zł, czyli jest to kwota 0,2 proc. wyższa niż w 2012 r. "Znacznie niższe o 20 proc. będą wydatki majątkowe, natomiast porównywalne będą wydatki bieżące, a wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE będą wyższe o 15 proc. od planowanych na rok bieżący" - powiedział wiceminister.

Jakubowski poinformował także, że zmiany dotyczą także części "edukacyjna opieka wychowawcza". Wydatki w tej części zaplanowano w 2013 r. na kwotę 3 mln 115 tys., czyli niższą o 8,1 proc. w stosunku do 2012 r. "Wynika to głównie z rezygnacji z organizacji obozu UNESCO z językiem hiszpańskim" - wyjaśnił wiceminister.

W tej samej części budżetu znajdują się też środki na dotacje na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej oraz na pomoc materialną dla uczniów (głównie na stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych ze szkół ponadpodstawowych) zaplanowano na 2013 r. w kwotach takich, jak w roku bieżącym.

Projekt budżetu państwa na 2013 r. w części dotyczącej wysokości subwencji, budżetów wojewodów oraz rezerw celowych sejmowa komisja edukacji będzie opiniować na posiedzeniach w innym terminie. (PAP)

dsr/ mlu/ ura/