Czy poniższe zapisy w regulaminie określającym wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest miasto, są zgodne z prawem?

  1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów od 1200 zł brutto do 1500 zł brutto (jednakowe widełki dla dyrektora przedszkola, szkoły bądź zespołu, nie uwzględniają np. ilości oddziałów).
  2. Wicedyrektor otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 50% dodatku dyrektora w swojej placówce (ten zapis powoduje, że to nie dyrektor przyznaje swojemu wicedyrektorowi dodatek funkcyjny, a de facto organ prowadzący).


Czy zapisy wymienione w punktach 1 i 2 są zgodne z obowiązującym prawem?

Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego powinien określić organ prowadzący w regulaminie wynagradzania nauczycieli. W celu uzyskania interpelacji zapisów uchwały należy zwrócić się do organu prowadzącego. Zasady ustalania tego dodatku określił minister jedynie w przypadku szkół rządowych.
 
Uzasadnienie
W myśl art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia jedynie wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, opiekuna stażu. Natomiast szczegółowe zasady przyznawania dodatku oraz wysokość dodatku funkcyjnego określa organ prowadzący w trybie uchwały rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa (art. 30 ust. 6 KN). Zatem to organ prowadzący szkołę powinien ustalić zasady przyznawania tego dodatku, a jeśli nie ustalił zasad w regulaminie wynagradzania, należy zwrócić się do niego o interpretację zapisów uchwały. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku funkcyjnego ustalił Minister Edukacji Narodowej jedynie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Późniejsze dostarczenie dokumentów nie wyklucza otrzymania nagrody jubileuszowej>>

Zgodnie z § 3 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, w stosunku do nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, przyznając dodatek funkcyjny, należy uwzględnić wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.
Jeśli chodzi o wysokość dodatku funkcyjnego – zgodnie z wyrokiem WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2009 r., II SA/Go 439/09, LEX nr 511791, z regulaminu powinna wynikać wysokość dodatku. Natomiast sama forma określenia wysokości dodatku zależy od organu uchwałodawczego. Zgodnie z uzasadnieniem do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2013 r., NK-N.4131.66.8.2013.JB6, Dolno.2013/1714, dopuszczalne jest różnicowanie wysokości dodatku funkcyjnego w zależności od wielkości szkoły, warunków organizacyjnych oddziałów i uczniów.
Należy mieć na uwadze, iż uchwala podjęta przez dany organ uchwałodawczy a sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały orzeka organ nadzoru w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W przypadku uchwały rady gminy i rady powiatu organem nadzoru jest wojewoda - art. 90 i 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 78 i 79 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Dowiedz się więcej z książki
Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł