Czy pracownikowi należy się nagroda jubileuszowa, jeżeli prawo do niej nabył rok wcześniej, a obecnie, tj. 28 października 2015 r., dostarczył dokumenty uprawniające do nagrody - świadectwa pracy, z których wynika łączny staż 31 lat?
Pracownik zatrudniony jest od 10 września 2015 r.
Czy należy wypłacić mu nagrodę za 30-letni staż pracy?

Nagrody jubileuszowe przysługują wszystkim nauczycielom objętym pełnym zakresem przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN bez względu na wymiar ich zatrudnienia.
Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania, nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.

 

Kandydat na dyrektora komisji egzaminacyjnej musi przepracować dziesięć lat>>

Wypłata nagrody jubileuszowej następuje po nabyciu przez nauczyciela prawa do nagrody. Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26 lutego 1990 r., III PZP 57/89, OSNC 1990, nr 10-11, poz. 125, pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody. Z kolei w uchwale z dnia 21 maja 1991 r., I PZP 16/91, OSNC 1992, nr 1, poz. 10 Sąd Najwyższy sprecyzował, że pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie.
Zgodnie z powyższym nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej, potwierdzając je doniesionymi dokumentami. Należy mu więc wypłacić taką nagrodę.

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł