Głównym celem zmian w ustawie o systemie oświaty jest zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, tak żeby 1 września 2016 roku zapewnić wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat wychowanie w przedszkolach - w których ustawowo zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Jak podkreśla MEN, osiągnięcie tego celu spowoduje, że wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci wieku 3-5 lat, w niedalekiej przyszłości będzie porównywalny ze wskaźnikami w innych krajach Unii Europejskiej (90 proc.).
Zmiany mają też pozytywnie wpłynąć na zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy, a w dalekiej perspektywie mogą korzystnie wpłynąć na poprawę wskaźników demograficznych. Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do nowelizacji ustawy, budżet państwa przekaże gminom pieniądze na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie opłat, jakie ponoszą rodzice. Pieniądze będą przekazywane na dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w tym także na dzieci w placówkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Zmniejszeniu ulegną wysokie opłaty ponoszone obecnie przez rodziców za opiekę nad dzieckiem w placówce ponad ustalone przez gminę bezpłatne godziny. Przyjmuje się, że od 1 września 2013 r. - za 6. i 7. godzinę rodzice zapłacą po 1 zł. Od września 2014 r. - symboliczną złotówkę będą płacić za 6., 7. i 8. godzinę zajęć. Zakłada się, że docelowo od września 2015 r. każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu - ponad bezpłatny wymiar - będzie kosztowała maks. 1 zł. Istotne będzie rozwiązanie, które z początkiem stycznia 2014 r. pozwoli gminom zwalniać rodziców - w całości lub części - z opłacania pobytu dziecka w przedszkolu.
Od września 2014 r. gmina będzie miała obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu czterolatkowi, a od 2016 r. także trzylatkowi - jeżeli tylko rodzice wyrażą wolę zapisania dziecka do przedszkola. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkoli będą mogły być przyjmowane dzieci, które ukończyły 2 lata.
Docelowo w 2016 r. - po obniżeniu opłat za wszystkie godziny płatne pobytu dziecka w przedszkolu do maksymalnie 1 zł - dotacja dla organu prowadzącego przedszkole na jedno dziecko będzie wynosiła 1433 zł. W latach 2015, 2014, 2013 odpowiednio - 1398 zł, 1136 zł i 333 zł. 
Rada Ministrów miała też ocenić projekt nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Przewidywana zmiana ma polegać na uzupełnieniu katalogu przypadków wyłączających stosowanie zasady przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym - jako warunku nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego - o wskazanie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Pełniejszy opis "ustawy przedszkolnej" (dot. etapu założeń do projektu) tutaj>>