Jak wyjaśnia resort edukacji w odpowiedzi na interpelację poselską nr 33626 - skreślenie dziecka z listy uczniów w przedszkolu, podobnie jak skreślenie z listy uczniów w szkole, następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Przypadkami uzasadniającymi skreślenie z listy dzieci w przedszkolu mogą być: długotrwała absencja, zły stan zdrowia, akty agresji, łamanie statutu przedszkola.

Kiedy można skreślić dziecko z listy?

Właściwym postępowaniem jest postępowanie administracyjne, a zasady musi uregulować statut.  Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe do kompetencji rady pedagogicznej należy przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawienie projektu do uchwalenia radzie przedszkola. Rada przedszkola uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola. W skład rady przedszkola wchodzą nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli oraz rodzice wybrani przez ogół rodziców. W sytuacji, gdy rada przedszkola nie została powołana, rada pedagogiczna przejmuje jej kompetencje dotyczące uchwalania nowego statutu lub jego zmian.

Czytaj też: Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole i przedszkolu >>>

Powodem skreślenia dziecka z listy podopiecznych może być:

  1. nieuczęszczanie dziecka do przedszkola bez usprawiedliwienia przyczyny nieobecności co najmniej przez 3 miesiące;
  2. rażące i długotrwałe naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego na terenie przedszkola, zwłaszcza stosowania przemocy wobec członków społeczności przedszkolnej – jeśli wcześniej zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły skutku;
  3. łamanie zapisów statutu przedszkola przez prawnych opiekunów/rodziców dziecka.

 

Odwołanie do kuratora oświaty

Nadzór pedagogiczny nad szkołami na terenie danego województwa sprawuje właściwy kurator oświaty. Nadzorowi temu podlega, między innymi, przestrzeganie statutu przedszkola (art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). Jeżeli statut przedszkola lub niektóre jego postanowienia są sprzeczne z prawem, kurator oświaty może uchylić statut przedszkola lub niektóre jego postanowienia.

- Jak wynika z powyższego, uchwalone przez radę przedszkola lub radę pedagogiczną przedszkola zmiany zapisów statutu lub nowy statut przedszkola stają się obowiązujące dla całej społeczności przedszkola tj. dzieci, rodziców, nauczycieli oraz dyrektora. Nadzór pedagogiczny nad szkołami na terenie danego województwa sprawuje właściwy kurator oświaty. Nadzorowi temu podlega, między innymi, przestrzeganie statutu przedszkola (art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). Jeżeli statut przedszkola lub niektóre jego postanowienia są sprzeczne z prawem, kurator oświaty może uchylić statut przedszkola lub niektóre jego postanowienia - wyjaśnia wiceminister Dariusz Piontkowski.  Skreślenie dziecka z listy uczniów przedszkola następuje w formie decyzji administracyjnej dyrektora przedszkola (art. 68 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe), a odwołanie od tej decyzji rozpatruje kurator oświaty (zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 4 lit. b ww. ustawy).

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Przy karaniu nie ma dowolności

Resort przypomina też, system kar i nagród stosowanych wobec dzieci w przedszkolu, nie może być sprzeczny z prawami zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących, z prawem dzieci do ochrony i poszanowania ich wizerunku, prywatności i godności, gwarantowanych na poziomie konstytucyjnym i w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz w Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Hierarchia i przejrzystość stopniowania kar, jak również sposób ich egzekwowania, niewątpliwie nie może naruszać wizerunku i godności osobistej dziecka. Kary stosowane wobec dzieci mają przede wszystkim spełniać funkcję wychowawczą.