W szkole, gdzie jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, rada pedagogiczna nie funkcjonuje, a jej nauczyciele są członkami rady pedagogicznej szkoły macierzystej, której szkoła jest podporządkowana. Taka sytuacja dotyczy najczęściej nauczycieli zatrudnionych w małych szkołach filialnych.

Ponadto, rady pedagogicznej nie tworzy się w szkolnych schroniskach młodzieżowych oraz w placówkach kształcenia ustawicznego prowadzących działalność w formach pozaszkolnych. Wynika to z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1290). Niniejsze rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 44 ww. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zadania i kompetencje rady pedagogicznej:

  • Podstawowym zadaniem każdej rady pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
  • Każda rada pedagogiczna zobowiązana jest do opracowania i zatwierdzenia w drodze uchwały regulaminu swojej działalności.
  • Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy, m.in. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły. Z kolei klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Natomiast klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według określonej w rozporządzeniu skali.
  • Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy również zatwierdzanie planów pracy szkoły oraz podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole. W obu przypadkach, rada pedagogiczna przed podjęciem uchwał musi posiadać opinię rady szkoły.
  • Ponadto do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy również ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły oraz zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez radę.
  • Kompetencją rady pedagogicznej jest również podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, ale skreślenie może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. W części zebrania rady pedagogicznej, w której rozpatrywane są wnioski o skreślenie z listy uczniów, mogą uczestniczyć za zgodą rady rodzice lub prawni opiekunowie uczniów i uczniowie, których wnioski dotyczą. Przed podjęciem uchwały rodzice lub prawni opiekunowie uczniów i uczniowie muszą zebranie opuścić.