Wprowadzone rozporządzeniem zmiany, w stosunku do rozwiązań obowiązujących w kończącym się w roku szkolnym 2014/2015, dotyczą przede wszystkim kwestii organizacyjnych.
Polegają one m.in. na ujednoliceniu terminów ogłaszania przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatów w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym, a także listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania (w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki). Chodzi też o komunikaty w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego dla uczniów, którzy z powodów zdrowotnych potrzebują takiego dostosowania. Mają być one ogłaszane każdego roku do dnia 10 września.
Zgodnie z rozporządzeniem w skład zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego – ma wchodzić co najmniej dwóch nauczycieli, zamiast co najmniej trzech. Taka zmiana była postulowana przez dyrektorów szkół i ma na celu ułatwienie organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego zwłaszcza w małych szkołach.

Aż pięć zdań odrębnych do wyroku TK. Sędziowie: prawa maturzysty powinny być lepiej chronione>>

Pojawi się też możliwość powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu nauczycieli prowadzących zajęcia, z zakresu których przeprowadzany jest sprawdzian. Dotychczas nauczyciele zajęć edukacyjnych, z zakresu których był przeprowadzany sprawdzian, nie mogli być powołani w skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu. Teraz w skład zespołu będzie mógł być powołany również wychowawca.
Określono także wysokość opłaty za egzamin maturalny, wnoszonej przez absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego. Opłata ta będzie wynosiła 50 zł. Wysokość opłaty została określona na poziomie średniego kosztu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej. W rozporządzeniu określono termin przedstawienia dowodu wniesienia opłaty oraz termin i tryb złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty.
Zmienione przepisy obowiązywać będą od roku szkolnego 2015/2016.
Do wydania rozporządzenia minister edukacji zobowiązała styczniowa nowelizacja ustawy o systemie oświaty, zawierająca szczegółowe wytyczne do wydania rozporządzeń dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Jest to wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. (PAP)

 

Aż pięć zdań odrębnych do wyroku TK. Sędziowie: prawa maturzysty powinny być lepiej chronione>>