„Dziś wykonaliśmy kolejny krok w przygotowaniach do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2015 r., do egzaminu, który będzie przeprowadzony według nowej formuły” - zaznaczyła minister edukacji Krystyna Szumilas na konferencji prasowej poświęconej nowej maturze.
W maju 2015 r. do egzamin maturalnego w liceach ogólnokształcących przystąpi pierwszy rocznik abiturientów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego (to obecni absolwenci klas I liceów ogólnokształcących). Rok później w maju 2016 r. maturę według nowych zasad zdawać będą po raz pierwszy abiturienci z techników.
Jak zaznaczyła Szumilas, aby ułatwić uczniom przygotowanie się do egzaminów przeprowadzanych w nowej formule przygotowane zostało informatory maturalne. Zgodnie z przepisami powinny być one opublikowane do końca sierpnia tego roku. „Są już gotowe” - podkreśliła minister.
Przygotowano 25 informatorów do poszczególnych przedmiotów. Znajdują się w nich ogólne informacje na temat egzaminu z danego przedmiotu, przykładowe zadania z rozwiązaniami oraz przykłady oceny rozwiązanych zadań. Jak zaznaczono na konferencji prasowej, nie pojawiają się w nich żadne nowe treści, które nie zostały uwzględnione w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego. Przygotowano też jeden specjalny informator, w którym szczegółowo opisano zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2015 r.
Jak zaznaczył prof. Sławomir Żurek, kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w przykładowych zadaniach zamieszczonych w informatorze są zadania odnoszące się nie tylko do teksów literackich omawianych w szkołach ponadgimnazjalnych, ale także omawianych wcześniej. „Na maturze sprawdzany będzie zakres wiedzy uczniów z całych 12 lat nauki” - podkreślił.
Z kolei prof. Zbigniew Marciniak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, poinformował, że w informatorze znajdują się tylko przykładowe zadania. „Jeśli jakiego zagadnienia w informatorze nie będzie, to nie znaczy, że nie może być go na maturze. Na maturze sprawdzana będzie wiedza z zakresu całej podstawy programowej nauczania” - wyjaśnił.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Artur Gałęski poinformował, że na przełomie listopada i grudnia tego roku opublikowane zostaną przykładowe arkusze maturalne do nowej matury, a rok później przeprowadzone zostaną egzaminy próbne.
Najważniejsze zmiany na maturze w 2015 r. to odejście od prezentacji na rzecz wypowiedzi na wylosowane pytanie na egzaminie ustnym z języka polskiego oraz obowiązek przystąpienia do egzaminu pisemnego z jednego z tzw. przedmiotów do wyboru.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w 2015 r. maturzyści będą musieli zdać - tak jak dotąd - trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Egzaminy te będą przeprowadzane tylko na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu podstawowemu. Maturzysta będzie musiał też przystąpić do, co najmniej, jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru.
Obecnie maturzysta może, ale nie musi, przystąpić do egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie do sześciu (są to egzaminy pisemne). Według MEN, w ubiegłym roku szkolnym blisko 32 proc. maturzystów nie zdawało ani jednego przedmiotu dodatkowego. Resort edukacji chce to zmienić.
W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, języki obce nowożytne, a także matematyka i język polski.
Maturzyści 2015 będą musieli - tak jak dotąd - przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę - odejdzie się od przedstawiania przygotowywanych wcześniej przez uczniów prezentacji.
Zdający będzie odpowiadał na wybrane losowo pytanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pytania dotyczyć będą fragmentów tekstów - literackiego, popularno-naukowego - lub reprodukcji. Zdający po wylosowaniu pytania będzie miał 15 minut na przygotowanie swojej wypowiedzi.
Niezmieniona zostanie zasada, zgodnie z którą maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych będą musieli - tak jak obecnie - przystąpić do egzaminu pisemnego i do egzaminu ustnego z języka ojczystego.
Aby uzyskać maturę w 2015 r. abiturient będzie musiał - tak jak dotąd - uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki (maturzyści ze szkół dla mniejszości także z egzaminów z języka ojczystego). Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służyć będzie tylko przy rekrutacji na studia.
W nowej formule egzaminu pojawią się też nowe rodzaje zadań, w których większy nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności złożonych, operowanie wiedzą, myślenie naukowe, samodzielność i twórcze działanie. Przy ocenianiu ich odejdzie się od tzw. klucza, na rzecz oceniania holistycznego.